Styrets tanker om utvidelse av Tverrlia

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, VIDERE UTBYGGING I TVERRLIA

Vi viser til forslag om utvidelse av kommuneplanens arealdel som er lagt ut til offentlig høring med frist for kommentarer 21.01.2011.

På vegne av hytteeierne i Tverrlia 2 Hytteforening, vil vi forsøke å redegjøre for enkelte fakta samt kommentere forhold som er av vesentlig betydning for våre hytter.

Styret i Tverrlia 2 Hytteforening representerer i dag mer enn 160 fritidseiendommer i Tverrlia. Vårt totale areal utgjør ca 800 mål, inklusive friareal og interne veier. Vi har i brev til Nes kommunestyre 11.04.2007 orientert om at det er Tverrlia 2 Hytteforening som er eier av dette arealet, se vedlegg.

For det høyest liggende området H9 i det reviderte planforslaget som er lagt ut på høring, er det ikke mulig å se hvordan forslagsstiller har tenkt seg adkomst til utbyggingsområdet. For ordensskyld vil vi minne om at Tverrlia 2 Hytteforening ikke tillater en videre utbygging som legger til grunn å skulle benytte våre egne interne veier. Vi forutsetter derfor at Nes kommune er inneforstått med at Hans Tandberg må anlegge adkomst over egen uberørt grunn, dersom gjeldende reguleringsgrense og plankart skulle bli vedtatt utvidet.

Vi er også betenkt over at politikerne i Nes vurderer å tillate utbygging videre innover mot høyfjellet, et sårbart og høytliggende område som i dag benyttes til rekreasjon, friluftsaktiviteter og jakt. Turstier og løypenett til Trommenatten og Hallingnatten ligger midt i det foreslåtte utbyggingsområdet. Dette er et tur- og løypenett som i dag benyttes av alle våre hytteeiere, samt fra flere nærliggende hytteområder.

Fra hyttene i Tverrlia er det naturlige veivalget nettopp å gå videre innover i fjellet. En utbygging av området mot Litlesettjern, vil derfor ødelegge mulighetene til å benytte området til dagens formål. Terrenget som ligger mellom 900 – 1000 m.o.h., var ”solgt” som et uberørt rekreasjonsområde, og bør for fremtiden også fremstå som det.

Tverrlia 2 Hytteforeningen betaler i dag en årlig leie for dette området til jakt- og fiskerettigheter for våre medlemmer. Vi kan vanskelig se at det samme terrenget, som i stor grad består av myr- og skogsterreng, er egnet til ny hytteutbygging.

Grunneier har derimot lavereliggende områder som ikke er utnyttet, noe som vil gi mye mindre naturinngrep enn å bygge ut videre i fjellet. En utbygging lavere ned vil i større grad også kunne dra nytte av eksisterende infrastruktur, til langt mindre sjenanse for de allerede utbygde hytteområdene.
Kort oppsummert mener Tverrlia 2 Hytteforening at følgende forhold bør veie tungt i vurderingen av hvilke områder som skal tillates utbygget videre fremover:

1. Kommuneplanens arealdel vedtatt 16.11.2000, sist revidert 29.09.2003 fastholdes, da det ikke foreligger ”særlige grunner” til dispensasjon.
2. Tverrlia 2 Hytteforening tillater ikke at våre interne veier åpnes for anleggs- og gjennomgangstrafikk til andre hyttefelt.
3. Utbygde hytteområder må kunne benyttes uten anleggstrafikk.
4. Området inn mot Litlesettjern som er mye brukt spesielt av småbarnsfamilier, må fortsatt kunne benyttes også etter en videre utbygging av eiendommer i vårt nærområde.
5. Utbygging av lavereliggende skogsområder er mindre sårbare for naturinngrep, og vil heller ikke komme i konflikt med utbygde arealer.

Tverrlia 2 Hytteforening ønsker velkommen en videre utvikling og ferdigstillelse av vårt nærområde, men vi ber om forståelse for at vi benytter våre hytter og turterreng i vår fritid, og ønsker ikke å oppleve at hyttelivet er midt i et anleggsområde for uoverskuelig fremtid.

Vi kan heller ikke se at det skal være behov for å utvide vedtatt arealdel og flytte markagrensen, spesielt da det fortsatt er flere ubebygde tomter både i Tverrlia og nærliggende hyttefelt. Vi opplever det derimot som lite gjennomtenkt dersom våre fritidsaktiviteter ”fortrenges” over på tilstøtende grunneiere, som da i enda større grad må se sine egne eiendommer bli benyttet uten at de selv har noe økonomisk utbytte.

Avslutningsvis minner vi om at forslagsstiller ikke har vist hvordan adkomst er tenkt løst. Det faktum at fremlagt materiell ikke viser adkomst til de arealer som nå tenkes utviklet til ny hyttebebyggelse, representerer etter vår vurdering en slik vesentlig mangel at planen må forkastes og ikke kan fremmes for vedtak.

Oslo 17.01.2011
Med vennlig hilsen
Tverrlia 2 Hytteforening

Lene Spilde Hasaas Paal Leveraas Hans Christian Finstad Aslak Hagen Esben Fiane

Én kommentar til “Styrets tanker om utvidelse av Tverrlia”

Det er stengt for kommentarer.