Styrets beretning 2014

Her er teksten fra styrets beretning for året 2013-2014.

Styrets beretning

Styreperioden september 2013 til september 2014

Medlemmer og styre

Tverrlia 2 Hytteforening har i perioden hatt 172 medlemskap hvor en hytte/tomt representerer et medlemskap/stemme.

Styret har i perioden bestått av:

  • Paal Leveraas (styreleder)
  • Hans Christian Finstad
  • Jan Gunnar Ness
  • Unni Aadalen
  • Ann Kristin Sjøtveit
  • Ove Mathisen
  • Trond Bøe (varamedlem)
  • Per Øivind Elvebakk (varamedlem)

Det har perioden vært avholdt 6 styremøter, samt en rekke møter med eksterne, blant dem grunneier Hans Tandberg.

Forretningsførsel

Forretningsfører har vært Adimpleo AS, v/Gunnar Nilsen, og revisor er BDO AS v/ statsautorisert revisor Per Aage Hansen.

Regnskap og økonomi

Regnskapet for perioden er vedlagt. Regnskapet viser et underskudd på kr. -411.121 Foreningens egenkapital er pr 30.6.2014 kr -2.411.

Årets underskudd skyldes primært de overraskende store snømengdene i vinter, noe som førte til at regningene for brøyting ble nesten dobbelt så høye som budsjettert (1.005.792 vs. budsjettert 525.000).

Også utgiftene til advokat i forbindelse med striden med grunneier vedrørende Tverrlia 4-utbyggingen har påført foreningen større kostnader enn budsjettert. Styret anser at dette har vært nødvendig bistand for å sikre hytteeiernes interesser i Tverrlia 4-saken.

Underskuddet foreslås inndekket gjennom økt årsavgift. Årsavgiften er i dag 6.200. Ny årsavgift foreslås til kr 7.900 for kommende styreperiode.

Styrets arbeid
Generelt om styrets arbeid 2013-2014

Foruten de sedvanlige oppgaver knyttet til infrastruktur, vedlikehold, snøbrøyting, oppkjøring av løyper, tilgang til jakt og fiske, TV og internett tilbud samt sikring og vedlikehold av tur- og fellesområder, har også dette styreåret krevd mye innsats i forbindelse med striden med grunneier vedrørende Tverrlia 4-utbyggingen.

For det generelle arbeidet er det innarbeidet rutiner, og mye går av seg selv. Det har vært relativt få henvendelser fra medlemmene vedrørende vedlikehold og infrastruktur i området i styreperioden.

Tverrlia 4

Årsmøtet 2013 ga styret fullmakt til å forhandle frem en avtale med grunneier Hans Tandberg om tilgang på hytteforeningens veinett i forbindelse med utbyggingen av Tverrlia 4. Forslaget til avtale skal godkjennes av årsmøtet.

Etter mange runder, foreligger det nå en avtale som begge parter er omforent om, og som styret finner å kunne stille seg bak og anbefale for årsmøtet.

Avtalen med vedlegg legges frem som en del av saksdokumentene til årsmøtet, som blir bedt om å stemme for eller i mot.

Vei og brøyting

Sist vinter var en «ekstremvinter» hva gjelder snømengder, og utgiftene til brøyting ble dobbelt så høye som budsjettert. Dagens avtale er knyttet til volum og arbeidsmengde for brøytefirmaet. Styret registrerer at dette skaper uforutsigbarhet, og vil oppfordre neste styre til å undersøke om det kan være hensiktsmessig med avtaleformer som gir større forutsigbarhet, for eksempel en fastprisavtale.

For øvrig har brøyteavtalen også i år fungert bra.

Kabel TV

Styret har ikke registrert noen spesielle problemer knyttet til kabel-TV.

Nes Fjellheim løypelag

Etableringen av Nes Fjellheim Løypelag høsten 2009 synes å ha hatt positiv effekt. Før sesongen 2013-2014 inngikk NFL en 5 års avtale med løypekjørerne Helge Holm Bygg og Maskin AS (Bøgaset) og Hallingdal Fjelltjenester AS (Fekjan). Fordelen med denne avtalen er lettere og mer fleksibelt utstyr for preparering av skiløyper, bedre samkjøring mot Bøgaset og Fekjan, forbedret dialog og avtale med grunneiere, samt mer omfattende vedlikehold / rydding av løypenettet utenfor sesong.

Jakt- og fiske

Vi har en løpende avtale med grunneier Tandberg når det gjelder jakt og fiske. Avtalen omfatter jakt på småvilt i Tverrliaområdet og fiske i Ålsvatn og Litlesettjern. I avtalen ligger også retten til å felle 3 rådyr. Jakten administreres av grunneier Hans Tandberg.

Hjemmeside

Nettsidene på www.tverrlie.no er nylig oppdatert til et nytt design. Det har vært noen tekniske problemer i løpet av året, spesielt knyttet til nedlasting av dokumenter for innloggede medlemmer. VI håper disse problemene er løst nå.

Foreningen har også en Facebook-side, se https://www.facebook.com/tverrlia2 – og styret oppfordrer medlemmene til å bruke denne aktivt.

Vann- og avløpsnettet

Grunneier har gjennom salg av tomter til hytteeierne tatt ansvar for at vann- og avløpsnettet skal overføres Nesbyen Kommune. Dette er fremdeles ikke gjennomført. Dette punktet er ikke endret siden siste årsmøte.

Tur- og sykkelstier

Nesbyen kommune gjennom Turistkontoret har ansvar for å opparbeide tur og sykkelstier i området. Vi har tidligere uttrykt vilje til å støtte dette med et økonomisk bidrag. I inneværende periode har det ikke kommet noen forespørsel om dette fra kommunen.

Styret har fått signaler fra medlemmene om at mange ønsker å se tur og sykkelstiene videre utbygget, noe styret støtter.

Dugnad

Dugnaden ble gjennomført samme dag som årsmøtet. Det var rekordoppslutning og alle de planlagte gjøremålene ble utført. Gangbanen innover mot Litlesettjern ble ferdigstilt. Det ble også lagt inn kaffepause i det flotte høstværet slik at hele dugnaden fremstod som et sosialt høydepunkt. Flott at så mange vil være med på og vedlikeholde og utvikle det fine friområdet vi har.

Vi håper mange vil benytte seg av rasteplassene vi laget til.

Oslo, 18. august 2014

Paal Leveraas (styreleder) Hans Christian Finstad Jan Gunnar Ness
Unni Aadalen Ann Kristin Sjøtveit Ove Mathisen