Styrets årsberetning

Styrets årsberetning 01.07.2010 – 30.06.2011

Medlemmer

Tverrlia 2 Hytteforening har i perioden hatt 168 medlemskap hvor en hytte/tomt representerer et medlemskap/stemme.

Styret har i perioden bestått av:

  • Lene Spilde Hasaas – styreleder
  • Aslak Hagen
  • Paal Leveraas
  • Esben Fiane
  • Hans Christian Finstad

Det har perioden vært avholdt 7 styremøter.

Forretningsførsel

Forretningsfører har vært Adimpleo AS, v/Gunnar Nilsen, og revisor er BDO AS v/statsautorisert revisor Per Aage Hansen.

Regnskap

Regnskapet for perioden er vedlagt. Regnskapet viser et overskudd på kr. 58.616,- som er noe bedre enn budsjett. Foreningens egenkapital er pr 30.6.2011 kr 274.912,- Styret vurderer dette som tilfredsstillende for å møte de forpliktelser som Tverrlia 2 Hytteforening står ansvarlig for.

Styrets arbeid

Styret har gjennom siste år brukt mye tid på å sikre at hyttemedlemmene får beholde og forbedret sine forventninger til en god infrastruktur i tilknytning til hyttene og leilighetene. Dette er styrets viktigste oppgaver. Hovedoppgavene omfatter vedlikehold av vellets veier, snøbrøyting, oppkjøring av løyper, tilgang til jakt og fiske, TV og internett tilbud samt sikring og vedlikehold av tur- og fellesområder.

Styret ser seg fornøyd med det arbeid som er gjennomført og hvor vi som hytteområde står i dag. Tverrlia 2 Hytteforening har nå en medlemsmasse på 168 medlemmer og har i dag en god og velordnet økonomi. Det er etablert gode avtaler for å sikre god infrastruktur i årene fremover.

Konkret har styret fulgt opp nødvendige prosesser for å sikre at fellesarealet til Tverrlia 3, som nå er en del av Tverrlia 2, blir overskjøtet til Hytteforeningen. Når dette er endelig på plass er usikkert, men styret jobber kontinuerlig med dette.

Styret har videre brukt tid på å besvare høringsuttalelser fra Nes kommune vedrørende utbygging av Tverrlia 4 (H9). Tverrlia 2 Hytteforening er hjemmelshaver til felles veier samt friarealet som ligger innenfor foreslåtte utvidelse av kommuneplanen. Tverrlia 2s eiendom grenser til område Tverrlia 4 (H9) hvor Hans Tandberg ønsker å bygge ut med nye hytter. Styret er ikke prinsipielt motstander av utvikling av nye hytteområder. Styret har imidlertid ved en rekke anledninger påpekt at det er vanskelig ut fra dokumentene som foreligger å se hvor det er planlagt adkomst til H9, og det kan synes som Hans Tandberg forutsetter at Tverrlia 2s vei skal brukes. Styrets synspunkt er at det ikke under noen omstendigheter, vil være aktuelt å akseptere at våre veier i Tverrlia 2 benyttes til anleggs- og gjennomgangstrafikk til Tverrlia 4.

Vei og brøyting

Brøyteavtalen har i år også fungert veldig bra. I vinter har vi ikke mottatt noen spesielle klager men forvinteren var litt problematisk pga sterk kulde og da problemer med å lage brøytesåle. Vi har også i år hatt tett dialog med Rodegård for å holde brøytekostnadene nede og under budsjett. Vi har hatt en del kostnader på opptining av stikkrennene på grunn av sterk ising. I sommerhalvåret ble det ikke utført spesielt veivedlikehold kun noe skraping.

Kabel TV

I løpet av 2010 ble TV anlegget overført fra Cyberhemsen AS til Hallingdal Breiband AS. Hallingdal Breiband er en videreføring av Cyberhemsen. Det nye selskapet har fått tilført nye penger og har gjennom samtaler med Hytteforeningen uttalt at anlegget i Tverrlia er viktig og at de ønsker å satse. Det har vært flere problemer med kvaliteten, men i gjennom siste halvår er denne bedret. Selskapet har lovet å foreta en oppgradering og utbedring gjennom sommeren 2011 for å øke kvaliteten. Det skal også være planer om å kunne tilby en bedre TV pakke samt internett tilgang gjennom kabelnettet.

Nes Fjellheim løypelag

Nes Fjellheim løypelag (NFL), som består av velforeningene på Bøgaset, Natten, Natten Fjelllandsby, Tverrlia 1 og 2, ble formeldt konstituert høsten 2009. Vi hadde noen utfordringer i starten av sesongen på grunn av lite snø og ujevn underlag, men utover i sesongen var vi veldig fornøyd med løypekjøringen. NFL inngikk avtale vintersesongen 2010/11 med Fekjan/Brynhildstjern Sameige (FBS) om preparering av løypetraseen fra Trommenatten via Brynhildstjern frem til Hallingnatten. Vi synes de siste års samarbeid med FBS har fungert godt, og vil forlenge denne avtalen. NFL jobber nå sammen med Nesbyen turistnæring (NTN) med å få til en stabil ordning hvor flere parter samarbeider om skipreparering og felles grunneietillatelse for preparering over deres grunn.

Jakt- og fiske

Vi har fulgt opp årsmøte sitt vedtak og styret har tatt iniativ til å fornye jakt- og fiskeavtalen. Styret har lagt frem en fornyet avtale overfor Hans Tandberg. Dette har tatt lengre tid enn ønskelig, men styret regner med at avtalen er i underskrevet til årsmøte i september.

Hjemmeside

Nettsidene til Tverrlia er noe endret i løpet av året, fra en sterkt nyhetsdrevet form til en mer tilbakeholden, oppdaterende form. I dette ligger en realitetstilpasning av ambisjonene vs tilgang på ressurser. I løpet av året er det kommet opp en løsning for å melde seg på nyhetsbrev som vil sendes ut med ujevne mellomrom til abonnentene. Vi oppfordrer hytteeiere til å melde seg på nyhetsbrevet via påmeldingsskjema tilgjengelig fra www.tverrlie.no.

Vann- og avløpsnettet

Grunneier har gjennom salg av tomter til hytteeierne tatt ansvar for at vann- og avløpsnettet skal overføres Nes kommune. Dette er ikke gjennomført. Styret har hatt flere møter med grunneier. Grunneier erkjenner ansvaret og har som mål at Nes kommune skal overta nettet. Styret vil følge opp saken videre for å sikre at dette kommer på plass.

Tur- og sykkelstier

Nes kommune gjennom Turistkontoret administrerer opparbeidelse av tur- og sykkelstier i området. Tverrlia 2 Hytteforening sammen med grunneiere og velforeninger støtter dette arbeidet med økonomiske bidrag.

Dugnad

Dugnaden ble gjennomført samme dag som årsmøtet. Det var rekordoppslutning og alle de planlagte gjøremålene ble utført. Gangbanen innover mot Litlesettjern ferdigstilles neste dugnad. Det ble også lagt inn kaffepause i det flotte høstværet slik at hele dugnaden fremstå som et sosialt høydepunkt. Flott at så mange vil være med på og vedlikeholde og utvikle det fine friområdet vi har.

Oslo, 22.06.11

Lene Spilde Hasaas | Aslak Hagen | Paal Leveraas | Esben Fiane | Hans-Christian Finstad