10 kommentarer til “Siste nytt om Tverrlia 4 – nå trenger styret hjelp av deg”

 1. Som en av de nærmeste naboene og mest berørte, er vi meget negative til planene. De bryter med tidligere løfter om at det ikke skulle bygges videre oppover i fjellet. Selv om skiløypa ivaretas, ødelegger/reduserer dette tilgangen til fjellet sommerstid. Turstien er slik vi skjønner det allerede rasert. Så lenge det finnes alternativ adkomst (utenom eksisterende) er det økonomiske vurderinger for Tandberg som gjør at han evt vil forsøke å ekspropriere bort vår veirett. Det er slik jeg har forstått det, ikke enkelt når det ikke er til offentlig formål. Avtaleforslaget fra Tandberg er uaktuelt å godta fra vår side.

 2. Takk for innspill, Åsmund. Jeg tolker deg dithen at du heller enn å få en avtale med begrensninger i utbyggingstid, kompensasjon og et friområde mellom 2 og 4, heller ønsker å la ekspropriasjonen gå sin gang, – er det korrekt oppfattet av meg?

 3. Styrets forslag til forhandlinger med Tanberg falt på årsmøtet, men det synes som styret driver forhandlinger på tvers av årsmøtevedtaket om å arbeide for «alternativ vei». Hva skjer i denne forbindelse?

  Her er utdraget fra årsmøtet 2012;

  Styrets forslag til vedtak:
  Styret fortsetter de påbegynte forhandlingene og legger frem evt. omforent forslag til behandling i Årsmøtet.

  Forslag fra Vidar Aadalen:
  Styret bes arbeide for alternativ vei. Forhandlingene settes på vent inntil utredningen foreligger. Arbeidet foretas av en hurtigarbeidende gruppe som rapporterer til styret.

  Styrets forslag falt med 17 mot 18 stemmer.

 4. Årsmøtet 2012 og Tverrlia 4:

  Tandberg redegjorde på årsmøte 2012 for ca. 24 mulige hyttetomter i Tverrlia 4. Han så for seg at det kunne bli utbygde 100 (150?) hyttetomter fra Tverrlia 4 og innover mot Litlesettjern/fjellet over tid. Tandberg eier også noen områder ved Ålsvann. Vil en eventuell veirett til Tverrlia 2 kunne åpne for dette området? Snakker vi da om 200 eller flere fremtidige hyttetomter på lang sikt?

  Tenk deg en belastning på 200 til 400 ekstra biler (2 biler pr. hytte) som kjører gjennom Tverrlia 2 i hovedferiene. Reguleringen av hyttetomtene i Tverrlia 2, er ikke gjort ut i fra en slik fremtidig belastning. Til det ligger for mange av hyttene for nær hovedveien.

  Det vil for min del være helt uaktuelt å gi grunneier veirett gjennom Tverrlia 2 eller forhandle denne vekk. Det er faktisk nok trafikk slik det er i dag.

  Forøvrig så tror jeg at mange av de som føler seg berørt, støtter Cathrine Nagell sitt saklige brev til styret «Om veirett gjennom Tverrlia 2 for nye hyttefelt», gjengitt på Tverrlie.no 20.12.2012.

  Løsningen er en alternativ vei, noe som Tandberg vil være tjent med over tid.

  Siden dette forumet er er tilgjengelig for alle på internett, også for Tandberg og hans advokater, ønsker jeg ikke å skrive mer her. Oppfordrer andre til å sende sine ytringer på e-post til styret@tverrlie.no – inntil forumet blir lukket.

 5. Eddie Ingskog: Forhandlingene ble satt på vent, og den hurtigarbeidende arbeidsgruppen kom relativt raskt frem til at det ikke var realistisk å arbeide for alternativ vei. Samtalene med grunneier ble tatt opp igjen en stund etter dette, i tråd med årsmøtets vedtak. Vår vurdering er at hytteeiernes interesser ivaretas best dersom vi kan ha en konstruktiv dialog med grunneier.

 6. Audun: Takk for dine tanker. Mange føler det på samme måte som deg. Vær imidlertid oppmerksom på at veiretten for utbygging av infrastruktur er begrenset til to ganger tre måneder, og at eventuelle videre utbygging utover det som er planlagt nå vil kreve nye forhandlinger med hytteforeningen.

  Personlig mener jeg sjansen er stor for at vi vil tape en ekspropriasjonssak. Som nevnt tidligere er alternativ vei (vurdert av den hurtigarbeidende komitéen årsmøtet pekte ut) lite realistisk å få gjennomslag for.

  Sett fra motpartens perspektiv kan dette fort komme til å handle om hytteeiere som har fått sitt «drømmested», og nå vil hindre andre å realisere sine egne drømmer, med alt det innebærer for sysselsetting i bygda, økonomisk utvikling og andre ringvirkninger for lokalmiljøet.

  Vi har dessverre lite å slå i bordet med utover at vi ikke liker det.

 7. Vi bør gå i dialog med Hans og finne en løsning. Stillingskrig fører sjelden frem til et godt resultat. Styret bør forhandle frem en avtale som alle kan leve med og ha som bakteppe at vi ikke kan stoppe den utvikling/endring som i varierende grad berører den enkelte hytte eier.
  Ellers tenker jeg som følger :

  1. Det som er gjort av hogst på Hans sin egen eiendom i T4, synes jeg er svært positivt. Det har blitt bedre utsikt og mer luftig. Når så noen kvister og greiner blir fjernet, er det lett å finne nye stiløsning. Bra !!!!

  2. Et friområde belte på 50 meter mellom T2/T4 er tilstrekkelig.

  3. I en avtale med Hans må det presiseres hvor mange tomter retten til å benytte vår vei omfatter såvel nå omsøkte som fremtidige. Avtalen tinglyses.

  4. Få vekk runde formuleringer som at ; » med forbehold om at de til enhver tid gjeldende konjunkturer og markedsforhold » og ; » så langt det er mulig herunder gitt værforbehold «.
  Bruk klar tale, uten slingringsmonn.

  5. Kompensajon på kun kr. 20.000,- pr. solgte tomt er svært lav og må sees i sammenheng med estimert merkostnad som følge av økt sltasje og derpå følgende vedlikehold samt hva det koster å bygge en alternativ vei.

  En løsning kan være at Hans bekoster fast dekke på veien for å redusere vedlikeholdskostnader og minimere ulempen med støv/støyplage for de som ligger tett på hovedveien. Når dette skal gjennomføres, må tidfestes med endelig dato.

 8. Dette syns jeg var forfriskende å lese. Helt enig i at vi ikke har noe å tjene på en stillingskrig.

  Vi tar med oss dine konkrete innspill inn i de videre forhandlingene.

  Ytterligere kommentarer er svært velkomne, også fra de mange andre hytteeierne i Tverrlia som ikke har sagt sin mening. Send gjerne mail til styret@tverrlie.no om du foretrekker det.

 9. Pål Leveraas skriver at det er forhandlinger med grunneier om vei gjennom Tverrlia 2 og at dette er i samsvar med vedtak på siste årsmøte. Jeg finner kun et vedtak om at styret skal arbeide for alternative løsninger for vei mot Tverrlia 4. Finnes det andre vedtak?

 10. Yngve Pettersens innlegg 5.08 oppsummerte saken meget godt. Styrets bestrebelse om å komme til en enighet med Hans Tandberg støttes dermed fullt ut. Saksdokumentene til årsmøte 2013 underbygger med all tydelighet at vi ikke har noe å vinne på å fortsette stillingskrigen.

Det er stengt for kommentarer.