Referat styremøte nr. 4, 2013-2014

Referat fra Styremøte nr 4 i Tverrlia 2 hytteforening, 2013 – 2014

Tid: 11 mars 2014 kl 16:30-18:30
Sted: Lakkegata 3, Oslo
Tilstede: Paal Leveraas, Hans Christian Finstad, Unni Aadalen, Trond Bøe, Per Øivind Elvebakk, Jan Gunnar Ness, Ove Mathisen og Ann Sjøtveit

 1. Agenda, referat , styrearbeid generelt
  Referat fra Styremøte 2 den 11. mars ble godkjent, og sendes ut av Paal Leveraas.
  Planlagte styremøter 2013 – 2014:

  • 25. september 16.00 – 18.00 Lakkegata (avholdt)
  • 6. november 16.30 – 18.00 Statoil. Martin Linges vei 33, Fornebu (avholdt)
  • 14. januar 16.30 – 18.00 Karenlyst alle 56, Skøyen
  • 11. mars 16.30 – 18.00 Jernbanetorget
  • 27. mai 16.30 – 18.00
  • 19. august 16.30 – 18.00
  • 13. september : ÅRSMØTE OG DUGNAD
 2. Fellesarealer
  Ingen saker tatt opp.
 3. Tverrlivegen
  I all hovedsak har styret mottatt positive tilbakemeldinger på brøyting i år. Rodegård er imidlertid sen med fakturering, så dette følges opp av styret. Kontrakten er relatert til mengde snø/turer. Som det ble vist til i forrige referat er det er noen få skiltmangler i veien, samt et dobbeltskilt (to har nr 150). Hans Christian bestiller skilt og får disse levert ut.
 4. Tronrudvegen
  Asfaltering av Tronrudveien har vært oppe for diskusjon (Jan Gunnar Ness representerte Tverrlia 2). Styret i Tronrudvegen innstilte på å ikke asfaltere veien. Det vil imidlertid bli gjort en jobb med veien nedenfor søppelplassen/miljøstasjonen. Det vil her bli foretatt noe sprengning, samt etablert en sperre for utforkjøring. Det er videre planlagt å utbedre krysset opp mot Bøgaset, slik at dette blir mer oversiktlig. Det er økonomi til å gjennomføre dette, og det er således ikke planlagt noen økning i veiavgiften for å få utført disse oppgraderingene.
  Videre er det også planlagt å oppruste veien fra Bøgaset krysset til Alpinsenteret. Denne veistumpen er pr idag ikke en del av Tronrudvegen, da den stopper ved Bøgaset. Kostnaden for en slik utbedring forventes å kunne bli dekket av Alpinsenteret, Natten, Golfbanen, Bøgaset og Tverrliene. Dette er imidlertid ikke besluttet.
 5. Friområder og turområder
  Skiløyper: Det kom frem at to strekninger hvor det tidligere har vært løyper, ikke har blitt oppkjørt i år. Dette gjelder det lille strekket på toppen ved de siste hyttene, samt den bratte bakken videre ned til den lange stikkveien i Tverrlia II. Per Øyvind Elvebakk følger opp dette. Ellers jobbes det for å få løypene bak Hallingnatten ned mot Haglebu inn på Skisporet.no.
 6. Infrastruktur
  Velforeningen arbeider for å få ledninger for spillvann over på kommunalt hold. Spillvannsledningene har i all vesentlighet et stort fall, og det er få problemer knyttet til disse.
  For øvrig var var det en diskusjon i styret knyttet til grunnlaget for utregningen av kommunale utgifter. Ove Mathisen avklarer dette mot kommunen.
 7. T4 og tilgrensende områder
  Avtalen med Tandberg om T4 omhandler nå 30 tomter mot tidligere 24 tomter. Det har vært en pågående dialog med Hans Tandberg hvor også vår advokat har vært involvert. Saken planlegges fremlagt for ekstraordinært årsmøte den 9. april på Scandic i Asker. Det gjenstår imidlertid noen uavklarte forhold.
  For øvrig informerte Odd Mathisen om status for nye planer fra Hans Tandberg sin side. Tandberg sine planer for videreutvikling i Rukkedalsskogen er relativt omfattende og omfatter et område på i overkant av 450 dekar, med overkant av 100 hytter. Administrasjonen hadde klargjort den nye planen for høring, med en betydelig begrensning i antall hytter og fokus på ivaretagelse av NFL området. Politikerne valgte imidlertid å trekke denne planen tilbake, og har engasjert et firma til å gjøre en helhetlig vurdering av arealplanen. Det kan således synes som det er motstridende interesser her, og at dette nå kan ligge endel frem i tid. Styret vil følge opp denne saken.
 8. Kommunalt
  Ingen nye saker, utover ovennevnte infrastruktur sak.
 9. Medlemskontakt
  Ingen nye saker.
 10. Regnskap og økonomi
  Ingen nye saker
 11. Eventuelt
  Ekstraordinert årsmøte planlegges den 9. april på Scandic i Asker (ref pkt. 7)

3 kommentarer til “Referat styremøte nr. 4, 2013-2014”

 1. Vi gjør oppmerksom på at det ekstraordinære årsmøtet det refereres til i dette referatet senere ble besluttet å ikke innkalle til, da det oppstod nye uklarheter i forhold til utarbeidelsen av avtale med grunneier.

 2. Hei. Viser til møtereferat nr. 4, pkt. 4. siste avsnitt og har følgende kommentar:
  Trondrudvegen har tidligere overtatt strekningen fra Bøgasetkrysset og frem til alpinsenteret. Vi hytteeiere som bruker denne strekningen betaler for årlig vedlikehold av totalt 5 km som utgjør hele Trondrudvegen. Nystølen betaler for 3 km og Bøgaset for 4 km. Kostnader for oppgradering må vi hytteeiere forøvig dekke inn med bidrag fra alpin- og golfsenteret sine brukere/gjester.

Det er stengt for kommentarer.