Referat styremøte 5, 2013–2014

Her er referatet fra styremøte nr. 5, 2013-2014 i Tverrlia 2 hytteforening.

minutes1

 • Møtedato: 27 mai 2014
 • Sted: Lakkegata 3, kl. 16.30 – 18.30
 • Tilstede: Paal Leveraas, Hans Christian Finstad, Unni Aadalen, Trond Bøe, Elvebakk, Jan Gunnar Ness, Ove Mathisen, Unni Aadalen og Ann Sjøtveit
 • Kopi: Per Øivind Elvebakk

1. Agenda, Referat , styrearbeid generelt

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat fra styremøte den 11. mars ble godkjent, og sendes ut av Paal Leveraas.

Planlagte styremøter 2013 – 2014
 • 25. september 16.00 – 18.00 Lakkegata (avholdt)
 • 6. november 16.30 – 18.00 Statoil. Martin Linges vei 33, Fornebu (avholdt)
 • 14. januar 16.30 – 18.00 Karenlyst alle 56, Skøyen
 • 11. mars 16.30 – 18.00 Jernbanetorget
 • 27. mai 16.30 – 18.00 Jernbanetorget
 • 12. august 16.30 – 18.30
 • 13. september : ÅRSMØTE OG DUGNAD

2. Fellesarealer

Ingen saker utover det som er behandlet i punkt 7.

3. Tverrlivegen

Stikkveien inn mot «Tverrlia 4» er preget av slitasje i forhold til bruk av tunge kjøretøy, hvilket skyldes tømmerutkjøring i forbindelse med klargjøring av tomter i Tverrlia 4. Hytteforeningen har en forståelse med Hans Tandberg om at han skal sette veien tilbake til «før-stand» når veien brukes til ovennevnte formål. Ove Mathisen tar dette opp med Tandberg.

4. Trondrudvegen

Ingen ting nytt

5. Friområder og turområder

Trond Bøe avklarer status i forhold til tidligere planlagte sykkelløyper i området. Helge Holm på Nystølen har tidligere vært sentral i dette.

6. Infrastruktur

Spillvannsledninger: Kommunen skal i utgangspunktet overta disse, men det krever at rørene er av en kvalitet som kommunen aksepterer, hvilket innebærer stikkprøver for å påvise kvaliteten. Tandberg er ansvarlig for dette, da han pr i dag er eier. Spillvannsledningene har i all vesentlighet et stort fall, og det er få problemer knyttet til disse.

Kommunale avgifter (spillvann- og kloakkavgift). Kommunen har ikke fakturert alle hytteeierne, og har nå kommet med etterbetaling for enkelte. Styret ved Ove Mathisen har vært i kontakt med kommunen som kunne informere om at de for hytter har kode 3 for kostnader. Kostnaden består i et fastledd på 700 kroner for hytter, og et stipulert vannvolum på 60m3 , hvor det betales 21,5 kr/m3. Ove Mathisen lager et oppsett på dette og får det lagt ut på Tverrlias hjemmeside til informasjon.

7. T4 og tilgrensende områder

Styret har gjennom vinteren og våren forhandlet med Tandberg om en avtale for Tverrlia 4 som innebærer utvikling av (nå) 30 tomter. Avtalen var kommet langt og styret var innstilt på en sluttdiskusjon i dette styremøtet, før innkalling og behandling/avstemming over avtalen på et ekstraordinært styremøte. Like i forkant av styremøtet kom imidlertid en etterlyst presisering fra Tandbergs advokat som var en overraskelse for styret, da det innebar at det meste av friarealet i Tverrlia 3 overføres til Tandberg. Styrets forståelse har vært at friarealet med unntak av et område som er regulert for næring skulle overføres. Denne endringen i avtaleutkastet er såpass vesentlig og vil potensielt påvirke flere eksisterende tomter i Tverrlia 3. Styret fant det derfor riktig å utsette saken for å få tid til å avklare de åpenbart sprikende forventningene med grunneieren. Et møte med grunneier og hans advokater vil søkes gjennomført i juni. Styret bruker ikke selv advokatbistand i det videre arbeidet.

8. Kommunalt

Ove Mathisen har gjennom kontakt med kommunen fått informasjon om at det i forhold til den rullerende kommuneplanen er kommet inn forsalg om fortetting i Tverrlia III (samt øvrige områder som ikke hytteforeningen blir berørt av).

9. Medlemskontakt

Ingen nye saker.

10. Regnskap og økonomi

Unni Aadalen gikk gjennom budsjett og status regnskap for 2014, samt budsjett for 2015. Brøyteutgiftene for 2014 har vært betydleig høyere enn tidligere år, og hytteforeningen vil derfor gå med underskudd i 2014. Årsaken er den store snemengden. Årets høye brøyteutgifter innebærer at det ikke er likviditet til fullt ut å betale alle brøyteutgiftene; og styret vil i lys av dette be Rodegård utsatt delinnbetaling. Til opplysning har brøytekostnadet typisk ligget mellom 400.000 – 500.000 kroner pr sesong, mens kostnadene for inneværende sesong har vært over 1 million kroner. Inndekningen av underskuddet vil bli behandlet på Årsmøtet.

11. Eventuelt

Ordinært Årsmøte er planlagt til den 13 september. Innkalling vil i tråd med vedtektene sendes ut senest 20 dager før Årsmøtet. Frist for innmelding av saker til Årsmøtet er 1. juli.

Styrets individuelle medlemmer forbereder hver for seg innspill til årsberetningen på sine ansvarsområder.