Referat styremøte 26 okt 2009

Her er referatet fra styremøte holdt mandag 26.10.09 klokken 1700 – 1900.

Referent: Paal Leveraas
Tilstede: Lene Spilde Hasaas (LSH), Paal Leveraas (PL), Hans Christian Finstad (HCF), Aslak Hagen (AH), Esben Fiane (EF)
Fravær: Ingen
Fordeling: Deltakerne + signert eksemplar til arkivering hos regnskapsfører
Neste møte: Mandag 11 januar 2010 kl 17-19
Sted: Avtales senere
Sak Frist/ansvar
2.1.0 Referat fra forrige styremøte
1.1.1 Referat fra forrige møte godkjent og signert. Info
2.2.0 Fellesarealer – forvaltning/disponering
2.2.1 Gnr 56 – bnr 753 – Grøterud: Eier har lagd ny utkjørsel fra eiendommen sin. Denne går inn på friareal og naboeiendom. Dette er ikke klarert med berørte instanser, som er nabo(er), hytteforeningen og kommunen. Beslutning: Styret er positive til makeskifte og formell godkjenning i kommunen. Eieren er om påkrevet ansvarlig for at eiendommen settes tilbake i sin opprinnelige stand. HCF
2.2.2 Hugst av trær. Per Øivind Kjærnsmo, Tverrlie 150, ber om tillatelse til å tynne ut skogen i fellesarealene nær egen hytte. Han har tynnet skogen med 5-6 trær pr år de siste årene. Beslutning: Kjærnsmo må klarere med alle berørte naboer. Når dette er gjort, vil styret gjøre en befaring før det eventuelt hugges. HCF
2.3.0 Kommune, reguleringsplaner
2.4.0 Brøyting, veivedlikehold, skilting
2.4.1 Utbedring av stikkrenne på hovedvei 300 meter over Tverrlia 3, vis a vis trafo-kiosken. Veien er trafikkfarlig på dette stedet, grunnet innsnevring og skråning. Beslutning: Veien utbedres. Avtale gjøres med Rodegård HCF
2.4.2 Snøbrøyting: Avtale med Rodegård er at brøyting gjøres til samme pris som i fjor. Info
2.4.3 Skilting ved postkassene ved innkjørsel til Nystølen: Dette skiltet må flyttes og løftes og gjøres penere. EF sjekker med Posten, og effektuerer evt et oppdrag. EF
2.5.0 Bredbånd og kabel-TV
2.5.1 Løse kabler må følges opp til våren. Innhente kostnadsoverslag fra Cyberhemsen. EF
2.6.0 Hjemmeside
2.6.1 Informere om postadresse (Tverrlievegen, 3540 Nesbyen) til brukere av hjemmesiden. Beslutning: Informere om avtalen om jakt og fiske på hjemmesidene. PL
2.6.2 Vi undersøker muligheten for nytt domene og nye hjemmesider. PL
2.7.0 Jakt og fiske
2.7.1 Lene fremskaffer eksisterende avtale på jakt og fiske, inkludert kart. Årsmøtet forespørres om forlengelse. LSH
2.8.0 Skiløyper, gang- og sykkelvei
2.8.1 Skiløyper: Nytt møte med løypelaget avholdes den 15.11. Det er ikke oppnådd enighet om fordelingsnøkkel for kostnader. Styrets holdning: Mål for 15.11-møtet er å bidra til at alle vinner, og at vi får mest mulig skiløyper for pengene. Ingen løypekjøring er ikke et alternativ. AH
2.9.0 Regnskap/administrasjon
2.10.0 Årsmøte 2010
2.10.1 Legges til lørdag 4. september 2010
2.11.0 Dugnad 2010
2.11.1 Legges til lørdag 4. september 2010
2.12.0 Henvendelser fra medlemmene
2.12.1 Henvendelser er mottatt fra Grøterud, Kjærnsmo og Lorentzen
1.13.0 Eventuelt
Oslo, 26 oktober 2009
Lene S Hasaas Paal Leveraas Hans Christian Finstad Esben Fiane Aslak Hagen