Referat styremøte 10 aug 2009

Her er referatet fra styremøte holdt mandag 10.08.09 klokken 1600 – 1800

Ref.: AH
Tilstede:

  • Esben Fiane (EF)
  • Morten Olsson (MO)
  • Aslak Hagen (AH)

Ikke tilstede:

  • Tor-Arne Jensen(TAJ)

Sluttet:

  • Torunn Eide Dokken (TED)

Fordeling: Deltakerne + signert eksemplar til arkivering hos regnskapsfører
Neste styremøte: Avklares etter årsmøtet.

Saker
20.1.0 Referat fra forrige styremøte
19.1.1 Referat fra forrige møte godkjent og signert.
Info

20.2.0 Fellesarealer – forvaltning/disponering
1.2.1 Eiendomsoverdragelse avløpsnett/vei. Ingen utvikling. Følges opp. Uke 36/AH
4.2.2 Plassering hytte på tomt 203 gnr 56 bnr 607. Ansvar og kostnader for et eventuelt makeskifte er eiers ansvar. EF lager utkast til brev som sendes tomteeier. Styret avslutter saken med et nytt brev som plasserer ansvar og kostnader for en fremtidig justering av grense hos hytteeier, da hytteeier selv ikke ønsker å bidra til et makeskifte. Uke 36/EF
7.2.2 Stikkrenne hovedvei mellom tomt 83 og 96 må forbedres. Vil bli fulgt opp etter befaring med Hans Tandberg. Følges opp. Uke 36/MO
8.2.1 Stikkrenne på høyre side vei nr 1/vei nr 2 har dårlig drenering. Ingen utvikling. Vil bli fulgt opp etter befaring med Hans Tandberg. Følges opp. Uke 36/MO
13.2.1 Makeskifte gnr 56 bnr 683 hytte nr. 130, tomt 106. Nes kommune har avslått makeskifte. Søknad om «mindre vesentlig reguleringsendring» må eventuelt sendes til kommunen. Avventer svar fra kommunen. Saken vil bli løst ved en søknad om mindre reguleringsendring. Foreløpig ingen ny tilbakemelding eller avklaring fra Nes kommune/hytteeier. Info

20.3.0 Kommune, reguleringsplaner
Ingen pågående saker
Info

20.4.0 Brøyting, veivedlikehold, skilting
16.4.1 Skilt «Privat veg» vil bli montert ved avkjøringa til Tverrlia 1. Dette for å dempe unødvendig trafikk og parkering langs veiene.

Status avklares med Torunn.

Uke 36/EF
16.4.2 Det er bestilt grusing av hovedveien innenfor en kostnadsramme på Kr 100 000,-. Kostnadene fordeles likt mellom Tverrlia 2(123 tomter) og Tverrlia 3(40 tomter)

Avtalt beløp er 100.000,- eks. mva. Fordeling av kostnadene gjøres på grunnlag av 134 tomter i Tverrlia 2 og 40 tomter i Tverrlia 3.

Info

20.5.0 Bredbånd og kabel TV
4.5.1 Kabelgrøfter følges opp.

Det er fortsatt flere steder hvor kabel ligger åpent på bakken. Cyberhemsen følges opp for utbedring.

Uke 36/MO
20.5.1 Sterkstrømskabel til hytte 128 mangler tildekking i grøft ved felles vei. Hytteeier tilskrives om ansvar og krav om utbedring.

Uke 36/EF

20.6.0 Hjemmeside
Styret oppfordrer hytteeierne til å bruke denne mer aktivt
Info

20.7.0 Jakt og fiske
8.7.1 Løpende avtale gjelder
Info
20.7.1 Skyldig/avsatt beløp avregnes mot løypeavgift og veivedlikehold for Tverrlia 3. Eventuelt overskytende beløp utbetales grunneier.

20.08.09/AH
20.8.0 Skiløyper
17.8.1 Det etableres «Løypelag». Egen konto i Nes Sparebank for å dekke løypeutgiftene. Nærmere informasjon vil bli gitt til hytteeierne. Løypelaget er etablert. Info er gitt på hjemmesiden. Deltagere er Natten fjellandsby, Tverrlia 1, 2 og 3 samt Bøgaset.
Natten Vel er fortsatt ikke med, men forventes å komme på plass i løpet av høsten.

Planlagt evalueringsmøte etter første sesong er foreløpig ikke gjennomført. Forventes avklart i god tid før sesongstart.

Ansvar for oppfølging avklares etter at nytt styre er konstituert.

September 09

20.9.0 Regnskap/administrasjon
19.9.1 Esben kontakter regnskapsfører for å forhandle om en fast pris.

Mottatt forslag til fastpris avtale fremlegges for godkjenning på årsmøtet.

20.08.09/EF
19.9.2 Oppdatert regnskap er bestilt fra regnskapsfører.

Foreløpig regnskap for perioden 01.07.08 – 30.06.09 er mottatt.

Budsjett for perioden 01.07.09 – 30.06.10 må utarbeides.

Regnskap og budsjett legges ved innkalling til årsmøtet.

20.08.09/EF/MO/AH

26.08.09/AH

20.10.0 Årsmøte lørdag 19.09.09 klokken 1700 – 1900
20.10.1 Årsmøtet er flyttet frem og starter lørdag 19.09.09 klokken 1700 på Golfkafeen. Enkel servering med mulighet for kjøp av drikkevarer på Golfkafeen.

Info
20.10.2 Frist for utsendelse av innkalling med dokumenter til årsmøtet er onsdag 26.08.09.

26.08.09/AH

20.11.0 Dugnad lørdag 19.09.09 klokken 1100 – 1500
19.11.1 Valgkomiteen bidrar til ressurs når det gjelder dugnadsoppgaver. Oppgaver:
-Sette ned brøytestikker
-Trekke steamrør i dreneringsrør under veg.
-Utbedre skitrase.

Dugnaden gjennomføres med fremmøte på den gamle riggplassen til Rodegård lørdag 19.09.09 klokken 1100 – 1500. Dugnadsoppgaver klargjøres og legges ved innkalling til årsmøtet.

20.08.09/TAJ

20.12.0 Henvendelser fra medlemmene
20.12.1 Mottatt forslag fra Yngve Pettersen legges ved innkalling til årsmøte.

Forslag fra valgkomiteen avklares og legges ved innkalling til årsmøtet.
26.08.09/AH

20.08.09/MO/AH

20.13.0 Eventuelt
18.13.1 Felles hjemmeside for Tverrlia. Følges opp.
Info
19.13.2 Det arbeides med å få felles hytteeierforening med Tverrlia 3. Det er enighet om at dette gjennomføres i henhold til vedtektene.

Saken redegjøres for og fremlegges for årsmøtet.

26.08.09/EF/AH

Oslo, 11.08.09.
AH