Referat fellesmøte om løypepreparering

Referat fra fellesmøte Natten/ Tverrlia/ Bøgaset vedrørende mottatt tilbud for ny avtale om løypepreparering i vårt område.

Dato/tid: 13. mai 2008 kl 18.00
Til stede:

  • Aslak Hagen, Tverrlia II
  • Randi Henriksen,Tverrlia II
  • Jan Henrik Andresen, Natten
  • Kjell Orskau, , Tverrlia I
  • Geir Nordeng, Tverrlia I
  • Rolf Müller, Bøgaset

Møtested: Torvgården i Asker (Lokalene til MGI Revisjon)
Innkalling: Ingen innvendinger til innkallingen.
Referent:Rolf Müller

Sak 1 – Gjennomgang tilbud for Løypekjøring vinter 2008/2009

Tilbudet fra Løypeservice Nesbyen ANS ved Odd Prestbakken og Tom Erik Finnerud for løypepreparering for Tverrlia, Natten og Bøgaset ble gjennomgått. Generell oppfatning er at tilbudet er priset høyt og vil resultere i en vesentlig økning av kontingenten for medlemmene.

Det ble vedtatt at alternativer må vurderes. Her kan spesielt nevnes:
– 10 års leasing av maskinparken
– sjekke hva engangsinnbetaling kan medføre av reduksjon leasingbeløp
– sikring mot at maskinen etter 5 år skal videreføres til løypekjøring i vårt område
– vellene må selv vurdere redusering av løypenettet innefor «sitt eget område»
– avklare om det er andre leverandører av preparering….etc.

Rolf analyserer tilbudet nærmere, og kommer tilbake til gruppen etter hvert som detaljene faller på plass.

Sak 2 – Avklaring antall hytter/ leiligheter

Forholdet ikke avklart. Ikke tvunget medlemskap i Natten og Bøgaset, derfor ikke 100% betaling. Enighet om at problemstillingen ad «gratispassasjer» skal håndteres ved at dette er hvert enkelts vel/grendelag sin utfordring, hvor fordeling av kostnader må være på grunnlag av faktisk antall hytter i området.

Tverrlia 3 vil etter opplysninger fra NTN bidra fra høsten 08. Leilighetene i Natten Fjellandsby må på samme måte kobles inn for å bidra.

Sak 3 – Valg Løypetrasse

Foreløpig ikke vurdert, se for øvrig sak 1.

Sak 4 – Kontakt NTN

Foreløpig ikke vurdert. Det fremkom opplysninger om at Nes kommune vil betale et beløp på kr. 21.000,-. Forholdet må avklares.

Sak 5 – Eventuelt

Utfordringer
I forhold til tilbud og antall hytter vil en fremtidig kostnad pr hytte være i størrelsesorden fra kr 800 til kr 1000. Utfordringer er gjennomslag for dette på de forskjellige årsmøter. Natten har neste årsmøte påsken 2009, og bør etter hva som ble opplyst innkalle til et ekstraordinært årsmøte.

Vedtak
Bøgaset, Tverrlia I og Tverrlia II vedtok at scooterkjøring ikke er noe alternativ, og at det ikke er interessant å fremskaffe et tilbud på slik løypekjøring. Bøgaset, Tverrlia I og Tverrlia II vedtok videre at man er avhengig av at alle hytter i vårt område deltar ved kostnadsdeling, og at det ikke er aktuelt å inngå avtale om løypekjøring uten Nattens deltagelse. Det henstilles derfor på det sterkeste om å innkalle til ekstraordinært årsmøte for Natten hvor det fremskaffes et vedtak for/mot løypekjøring sammen med Bøgaset og Tverrlia 1 og 2.

Fremdrift
Fremforhandling av flere alternativer. Ansvar for dette fordeles etter at nærmere analyser av tilbudet er gjennomført og rapportert til møtedeltagerne.

Parallelt skal Bøgaset, Tverrlia I og Tverrlia II jobbe for at en kostnadsramme oppad til kr 1000,- pr hytte blir vedtatt på respektive årsmøter. Det henstilles på det sterkeste at Natten også bidrar til at en felles avtale inngås.


Rolf Müller
(Sign)