Referat fra styremøte nr 1, 2014 – 2015

Det nye styret har avholdt sitt første styremøte. Her kan medlemmer lese det foreløpige referatet. 

Referat fra styremøte nr 1, 2014 – 2015

  • Dato:  9. desember 2013
  • Sted: Ness Lundin, Lakkegata 3, Oslo
  • Tilstede: Hans Christian Finstad (HCF), Ove Mathisen (OM), Unni Aadalen (UAa), Jan Gunnar Ness (JGN), Trond Bøe (TB)
  • Ikke tilstede: Ann Sjøtveit (AS),  Per Øivind Elvebakk (PØE), Atle Berg Johansen (ABJ)

1 – Styrearbeid generelt

Dropbox som felles dokumentregister ble kort diskutert. Ikke vanlig i bruk hos styremedlemmene. Konklusjon: Styreleder sender ut informasjon per mail.

2 – Fellesarealer

Brøyteavtalen og de forsøk vi har hatt på alternative anbud ble diskutert. Vi har ikke fått inn alternative priser på brøyting på tross av at vi har forsøkt flere. De forskjellige aktørene har nok med egne områder de brøyter i dag og «har ikke tid» til å brøyte andre steder.

Det ble kort diskutert om man skulle forsøke en ordning hvor folk varslet før hver helg slik at Rodegård kunne prioritere de som skulle være der. Vi anser det som vanskelig å administrere dette.

Det ble kort diskutert hvorvidt man skulle vurdere å skille brøyting av hovedveier og hver enkelt tomt. Konklusjonen er at det er hver enkelt tomt som tar tid. Det å brøyte bare hovedveiene er minste del av jobben. Konklusjonen er at Rodegård nok vil bruke mye mer administrativ tid hvis de skal fakturere hver enkelt, kreve inn pengene etc. og i sum bli dyrere enn ved å gjøre det i fellesskap som vi gjør i dag.

Retningslinjer for måking i Tverrlia 2-3: Det skal være måkt torsdag slik at folk kan komme seg på hytta i helgen. Ved snøfall over 10 cm skal det måkes. Ved større snøfall må det måkes flere ganger.

Konklusjon: Vi fortsette med dagens ordning og legger ut hovedretningslinjene til Rodegård for brøyting på nettsidene.

3 – Tverrlivegen

Nytt skilt i Tverrlie 79-89 er bestilt av HCF

Tomt 186 ønsker veien til Tverrlia 4 flyttet ca 15 meter for å få noen trær mellom seg og ny vei. TB tar kontakt med tomteeier og ber ham forsøke å avtale dette direkte med Tandberg.

4 – Trondrudvegen

Det har vært årsmøte i Tronrudvegen hvor OM var til stede på vegne av oss. De største sakene var sig i skråningen ved innkjøring til vårt område, asfaltering av veien de første svingene for å unngå vaskebrett og registrering av veifellesskapet i Brønnøysundregistrene på en riktig måte for ikke å komme i skatteposisjon.

5 – Friområder og turområder

TB informerte om felles planer for områdene Tverrlia og Natten. Det jobbes med et prosjekt for å sette opp et «metallkart» på utkikkspunkt på toppen av alpinsenter + Trommenatten. Kartet skal vise retning og navn på de mest kjente områdene rundt oss. Styret var positive til dette.

Det jobbes mot en mulig ballbinge til felles bruk i området vårt. Plassering er ikke bestemt, men grunneierne er involvert i diskusjoner om dette. Felles søknad til stiftelser, Norsk tipping osv. vil etter hvert bli sendt hvis man blir enige om hvor dette kan være.

TB orienterte kort fra Buvasstølan sti- og løypelag sitt felles prosjekt for oppmerking av stier/rydding av gjengrodde stier/oppkjøring av skiløyper i sitt fellesområde. Nes kommune er svært positive til slike tiltak og ønsker å utvikle flest mulig ski/sykkel/gå-stier på tvers av alle hytteområder for å lage det turvennlig for alle fastboende og tilreisende.

6 – Infrastruktur

Kvalitet på bredbånd og TV-tilbudet ble diskutert. TB tar kontakt med Telenor for å høre om de kan komme med tilbud til hyttefeltene. UAa tar kontakt med Hallingdal Breiband for å klargjøre det tilbudet vi har i dag og mulige forbedringer i fremtiden.

7 – T4

Tinglysning av avtalen med Tandberg har ikke gått i orden. Papirene er returnert med beskjed om at avtalen må spesifisere hvilke punkter som skal tinglyses. OM tar kontakt med en advokat som eventuelt kan råde oss på hvordan dette kan omgjøres på en rimelig måte.

8 – Kommunalt

Nes kommune sin økonomi er meget stram. Eiendomsskatt vurderes på det politiske plan.

9 – Medlemskontakt

TB sørger for at melding om snøbrøyting kommer på våre nettsider.

Styret mener det er helt OK at hytteeiere «tynner» ut tilveksten av trær i hyttefeltet. Man oppfordres til å snakke med naboen, ikke bedrive flathogst, ikke gå på for store trær og ikke minst – ALLTID rydde opp etter seg.

10 – Regnskap og økonomi

Regnskap så langt ble gjennomgått av UAa. Det ser OK ut så langt. TB tar opp gammel sak med utestående med forretningsfører.

11 – Årsmøte og dugnad

Årsmøte i 2015 blir den 19. september. HCF lurte på om det fantes en egen dyresort som livnærte seg på brøytepinner. Det kjøpes stadig inn nye – de gamle forsvinner,

12 – Eventuelt

Den mulige videre utbygging alpinsenteret ble kort diskutert. Det gjenstår arbeid med å flytte vei osv. før dette kan realiseres. Hytteforeningen er ikke involvert i noe av dette.

Hytteforeningene forsøker å få til Ungdomsfest i skistua 30 desember (13-18 år) Musikk, quiz, skifilm etc.

Neste møte innkalles av styreleder etter behov. Antas å bli ca. februar. Møtet avholdes i privat i Asker kl. 19.00 for å «fordele» kjøring på styremedlemmene.

 

 

Én kommentar til “Referat fra styremøte nr 1, 2014 – 2015”

Det er stengt for kommentarer.