Referat fra påskemøtet 2009

Samtidig med innkallingen til påskemøte fra kommunen, ble dette referatet fra fjorårets påskemøte sendt ut.

Referat fra «påskemøte» 2009

Det årlige møtet mellom Nes kommune og velforeningene i området Natten -Tverrlia – Bøgaset – Tronrudmarka. lørdag 4. april kl.1500 – 1730 på Kommunehuset, Nesbyen.

Deltakere

Velforeningene

 • Tverrlia 1: Kjell Orskaug
 • Tverrlia 2: Aslak Hagen, Håkon Olsson
 • Tronrudmarka: Rune Olsson, Jan Olav Solberg
 • Bøgaset: Rolf Müller, Lars Vestheim (siste del av møtet)
 • Representanter fra Natten var på kort varsel blitt forhindret for å møte.

Nes kommune:

 • Ordfører Gerd Eli Berge og varaordfører Geir Olav Brøto
 • Rådmann Else Horge Asplin, enhetslederne Kjell Larsen, plan og bygg, Tor Dalevold teknisk.

Organisasjoner/lag:

 • Nesbyen Turist og Næringsservice A/S: Birgit Rustberggard
 • Nes Historielag: Sigmund Øen
 • Nes Nordmark Friluftslag: Nils Gudbrandsplass

Invitasjon til møtet var sendt på epost (06.03 og 26.03.08).

Enkel servering i løpet av møtet.

Kjell Larsen informerte om:

 • Kay Henrik Bucher har overtatt som enhetsleder for plan og bygg. Nes kommune er nå fullt bemannet innen plan og bygg. Tidligere rådmann Fred Arne Kramer har gått over i stilling som spesialkonsulent hvor han skal jobbe med kommuneplanen, jus med mer.
 • Ny plan og bygningslov med virkning fra 1. juli.
 • Det vil komme ny utmarksplan som en del av kommuneplanen. Det har kommet fram ønsker om flere nye utbygningsområder for hyttebygging. Målsetning er at ny utmarksplan skal være klar om et drøyt år. Kommunen ønsker å få innspill om de mest brukte turstiene i hytteområdene. Her ønsker en at velforeningene bistår med informasjon. Det vil bli sendt ut brev om dette.
 • Kommunen vil forsøke å få stiene rapportert til Statens Kartverk, slik at stiene også kommer på nye kart som blir produsert av kartverket.
 • Kommunedelplan Nesbyen og Reguleringsplan for kvartal A (sentrum) som ligger til behandling i kommunen.
 • Regler om gjerding står nedfelt i de enkelte reguleringplanene. Det vil etter påske gjort en registrering av gjerder, i første omgang i Natten og Tverrlia, for å få en oversikt over evt. ulovlig gjerding. Saken vil bli lagt fram for teknisk utvalg som avgjør evt.sanksjoner.
 • Kommunalt tilskudd til løypebrøyting. Nes kommune gir kun tilskudd til hovedløypene som går på langs av dalen (både på øst og vestsiden). Det gis ikke lenger tilskudd til tilførselsløyper til hovedløypene.

Fra velforeningene ble det redgjort for arbeidet med felles løypelag. Tverrlia I, II og III, Natten Fjellandsby, Bøgaset og delvis Natten har gått inn i et felles løypelag, Nes Fjellheim Løypelag. De enkelte velforeningene forplikter for alle sine medlemmer i løypelaget. Natten har ikke fått dette til helt enda, men håper det løser seg.

Løypelaget kjørte søknaden overfor Direktorater for naturforvaltning i forhold til løypekjøring over Fekjan/Brynhildstjern sameie.
Man bruker en løypeavgift på kr 1.000,- pr. hytte. Dette fungerer bra. Man forsøker å få med Trondrudmarka og Fekjan/Brynhildstjern i samme løypelaget.

Årsavgiften til Tverrlia II kr 6.500,- pr. hytte.

Nils Gudbrandsplass informerte om hvordan de har løst dette i Nes Nordmark som dekker alle seterlag etter Mykingvegen og Saupesetvegen. Ca. 600 hytter. Frivillig årsavgift kr 600.

Skal forsøke utvide aktiviteter til også bli en forening for sommeraktiviteter. Vil forsøke å merke turstier m.m.

Ordfører informerte om

 • Situasjonene på Defa og Protan
 • Nesbyen Næringshage
 • Nesbyen Hestesenter ved Einan starter opp byggearbeidet til våren og Nesbyen rideskole og hestesportsenter i Espeset utvider.
 • Endring i eierstruktur i aksjeselskapet Gardnos Meteorittpark
 • Søknad om asylmottak er avslått i Teknisk utvalg pga en helhets vurdering av ressurssituasjon for å ta imot 150 asylsøkere. Saken er klaget og klagen kommer opp over påske.
 • Regionale prosjekt i Hallingdal:
  • Utsiktsryddingsprosjekt etter veiene i Hallingdal.
  • Lys i alle glas og Placement som er startet for å øke tilflyttingen til Hallingdal. Blir støttet av sentrale myndigheter.
  • Felles energi og klimaplan mellom Hallingdal og Valdres.
 • Rv 7 og NTP. Vært mye arbeid ovenfor sentrale myndigheter for å få inn Sokna-Ørgenvika og Ringeriksbanen i NTP. Sokna-Ørgenvika ligger nå inne. Det meste av forarbeidet er gjort, og man er klar til å begynne, så snart man får klarsignal. Ramsrudhellingene blir utbedret. Arbeidet starter til høsten. Jernbaneundergangen ved Svenkerud vil bli utbedret.

Tor Dalevold informerte om

 • Kommunal trafikksikkerhetsplan.
 • Hvis man oppdager skader på kloakkledninger, kummer og lignende er det viktig at kommunen får melding om dette.

Birgit Rustberggård presenterte

 • De nye nettsidene til Nesbyen. Disse blir lagt ut i slutten av april. www.nesbyen.no Mulig med link til hyttevel sine nettsider.
 • Brosjyrer sommer.
 • Autoguiding i Gamle Nes.
 • Turbeskrivelser, jobbes med 25 turbeskrivelse i Nes. Håp om GPS merking etter hvert.

Sigmund Øen presenterte Nes historielag, stiftet 1996, nettside: www.neshistorielag.org. Medlemmer er både lokalbefolkning, utflytta nesninger og hyttefolk. Arbeidoppgaver laget har engasjert seg i å

 • Ta vare på kulturminner som
  • bygninger,
  • jordbruk/kulturlandskap og gamle ferdselsveier som drifteslepa og Postveien til Garnås, arkeologiske utgravninger på Garnås med de eldste faste bosetningene i Hallingdal,
  • gamle foto og her bistår/hjelper historielaget muséet med fotoarkiv, digitalisering. Av registrerte 12-14.000 bilder er ca 5.000 digitalisert, mulig at det blir lagt ut på internett.
  • Nesflata er dokumentert med bilder minst hvert 10. år fra 1867.
 • Bokutgivelser
  • Nes i ord og bilde
  • Langs kongeveg og bygdeveg i Nes
  • Planer om ny fotobok og registrering av skogskoier, evt. sette i stand noen.
 • Medlemsmøter.
  • Medlemskap kr 150,-/år

Ref. G.O.Brøto.