Referat fra møte i Nes fjellheim løypelag

Søndag 15. november 2009 ble det avholdt møte i Nes Fjellheim Løypelag. Her er referatet.


Møte: Søndag 15.11.09 klokken 1400 – 1530
Ref.: Aslak Hagen

  Tilstede:

 • Knut Tandberg (KT) Nesbyen Alpinsenter
 • Nicolai Rasch (NR) Natten velforening
 • Nina Tresselt (NT) Natten velforening
 • Geir Nordeng (GN) Tverrlia 1 Hytteforening
 • Kjetil Smette (KS) Bøgaset grendelag
 • Lene Spilde Hasaas (LSH) Tverrlia 2 Hytteforening
 • Aslak Hagen (AH) Tverrlia 2 Hytteforening
  Fravær:

 • Rolf Müller (RM) Bøgaset grendelag

Fordeling: Deltakerne + Olav Erik Tandberg (OET), Rolf Müller (RM), Jan Egil Clausen (JEC)
Neste møte: Nytt møte gjennomføres i løpet av november. Egen innkalling sendes ut til hele løypelaget.
Sted: Asker/Oslo etter nærmere avtale.

Saksliste

1.1.0 Status

1.1.1 Natten

Nicolai Rasch orienterte om status for deltakelse fra hytteeierne i Natten, hvor det pr. 15.11.09 er innbetalt kr. 135.000,-. I tillegg har styret i Natten velforening forpliktet seg til en innbetaling på kr. 25.000,-, dvs. minimum kr. 160.000,- for inneværende sesong.

Natten har derved sikret innbetaling tilsvarende 200 hytter, av totalt 220. Resultatet kommer etter en målrettet innsats, hvor det fortsatt forventes å komme innbetalinger fra flere hytteeiere Nicolai og Nina har vært i kontakt med.

Konklusjon: Natten velforening inngår som medlem av Nes Fjellheim Løypelag for sesongen 2009-2010.

Det er likevel viktig at styret i Natten fortsetter med god informasjon til sine hytteeiere, slik at løypelaget kan forplikte seg til en lengre avtale om løypepreparering i hele vårt felles fjellområde.

Inntrykket er at de fleste hytteeiere blir med når de får kjennskap til den faktiske situasjonen for løypelaget.

1.1.2 Revidert tilbud fra Nesbyen Alpinsenter

 • Ved behov kjøres spor med snøscooter en ekstra ukedag hele sesongen
 • Hjartetjernrunden inngår i felles løypenett
 • Enkelte løyper er justert etter innspill fra Bøgaset

Totalkost for revidert tilbud utgjør kr. 450.000,- inkl. mva for sesongen 2009-2010.

Nesbyen Alpinsenter reviderer tilbudet i h.t. ovenstående som da legges til grunn for årets avtale.

1.1.3 Løyper i fjellet

Fekjan/Brynhildstjern sameige v/Åsmund Grønning har fått godkjent sin klage på vedtak om maskinpreparering til Hallingnatten.

Dette innebærer at det så langt ikke blir maskinpreparerte løyper lengre enn til Trommenatten.

1.1.4 Fekjan/Brynhildstjern sameige (FBS)

Etter at løypelaget har konstituert seg, vil det bli avklart hvem som tar kontakt og eventuelt deltar i en avklaring/forhandling med Fekjan/Brynhildstjern sameiege.

Formål med møtet er å komme til enighet om et felles løypenett og fordeling av kostnader, uten bruk av et nytt «tvangsinngrep».

1.2.0 Fremdrift/løsninger

1.2.1 Klargjøring av løypetraseer

Det viser seg å være behov for en gjennomgang av løypetraseer for å sikre en mest mulig effektiv preparering samt at de enkelte løyper er de løyper medlemmene foretrekker å benytte seg av.

Tverrlia sender ut løypekartet fra forrige sesong, hvor de enkelte vellene må godkjenne de avmerkede løyper eller avtale hvilke endringer som er aktuelle.

1.2.2 Nes Fjellheim Løypelag

Nes Fjellheim Løypelag ble stiftet av velforeningene på Bøgaset, Tverrlia 1, Tverrlia 2(3) og Natten Fjellandsby i slutten av november 2008.

Formålet med foreningen er å bidra til et felles løypenett i vårt fjellområde. En forutsetning er at løypenettet skal være til fri benyttelse for alle.

Ved en feil er løypelaget ikke konstituert, selv om vår bankforbindelse allerede i desember 2008 etterlyste statutter.

Tverrlia utarbeider derfor forslag til vedtekter som sendes ut til hele løypelaget for gjennomgang. Deretter innkalles det til et konstituerende møte innen utgangen av november, se over.

1.2.3 Økonomi

Økonomien i løypelaget er «stram», hvor vi må holde fokus på hvor vi eventuelt kan redusere løyper/kostnader, spesielt m.h.t. at vi må dekke deler av en eventuell preparering frem til Hallingnatten.

I tillegg kjenner vi til at FBS har signalisert at de kan gi tillatelse til maskinpreparering frem til Hallingnatten, dersom NFL aksepterer å betale en kompensasjon for de ulemper FBS mener de blir påført.

Oslo, 17.11.09. Aslak Hagen