Protestene mot Tverrlia 4 fortsetter

Protester mot Tverrlia 4

Protestene mot utbyggingsplanene av Tverrlia 4 fortsetter. Hytteeiere har sendt brev til kommunen direkte, og styret i hytteforeningen har sendt nedenstående brev til Nes kommune. Se også tidligere brev.

Før du leser brevet, har du anledning til å bidra med din mening:

 

[poll id=»7″]

Og her er brevet fra styret:

VIDERE UTBYGGING AV TVERRLIA 4, FELT H9 ØVRE DEL

Vi viser til forslag om utvidelse av Nes kommuneplans arealdel, og frist til å komme med bemerkninger innen 6. mai 2011.

Videre viser vi til brev datert 17. januar 2011 fra Tverrlia 2 Hytteforening til Nes kommune, samt møte med Nes kommune lørdag 17. april d.å..

Under vil vi presisere noen opplysninger som vi mener har betydning for hvorvidt Nes kommune kan gi tillatelse til videre utbygging av Tverrlia 4, felt H9 øvre del.

Tverrlia 2 Hytteforening, er som kjent hjemmelshaver til felles veier samt friarealet som ligger innenfor reguleringsplanen i Tverrlia 2. Vår eiendom grenser derfor til området og har felles grense med den planlagte utbyggingen i Tverrlia 4.

Vi kan ikke ut fra dokumentene som foreligger, se hvor det er planlagt adkomst til Tverrlia 4. Det synes likevel som om Hans Tandberg har tenkt å benytte eksisterende adkomstvei gjennom Tverrlia 2.

For at alle parter skal være kjent med vårt standpunkt, vil Tverrlia 2 Hytteforening påpeke at det ikke under noen omstendighet vil være aktuelt å akseptere at våre veier i Tverrlia 2 benyttes til anleggs- og gjennomgangstrafikk til Tverrlia 4.

Styret i Tverrlia 2 Hytteforening var i den forbindelse i møte med Hans Tandberg i februar d.å., og vi har gjort det helt klart at det ikke er aktuelt å benytte veien som Tverrlia 2 Hytteforening eier for videre utbygging.

Vår begrunnelse er blant annet at dersom det åpnes for anleggs- og gjennomgangstrafikk til Tverrlia 4, vil det føre til en betydelig økt trafikkbelastning på våre private veier. Det er i dag mange barn og barnefamilier som ferdes og oppholder seg i vårt friområde. Da vil økt tung- og anleggstrafikk føre til større trafikkusikkerhet både for barn, turgåere og skiløpere i hele området. Støy og støv vil også være en urimelig stor ulempe for hytteeierne, spesielt de som ligger langs hovedveien i Tverrlia 2, hvor bruksverdien da vil bli betydelig redusert.

Vi er også betenkt over at det vurderes å tillate utbygging videre innover mot høyfjellet, et sårbart og høytliggende myr- og skogsområde som i dag benyttes til rekreasjon, friluftsaktiviteter, jakt og fiske for alle hytter i Tverrlia. Våre felles turstier og løypenett til Trommenatten og Hallingnatten ligger også midt i det foreslåtte utbyggingsområdet.

For ordens skyld kan vi opplyse om at vi ikke har innvendinger mot en videre utbygging av nedre felt H9 i Tverrlia 4, hvor dette området i vesentlig mindre grad forstyrrer allerede utbygde hytteeiendommer.

Vi ønsker å benytte våre hytteeiendommer til rekreasjon og fritidssysler, og håper dette også kan være et element i vurderingen for hvilke områder som skal tillates videre utbygget.

Med vennlig hilsen

Styret i Tverrlia 2 Hytteforening

Lene Spilde Hasaas

Aslak Hagen

Espen Fiane

Hans Christian Finstad

Paal Leveraas