Pest eller kolera i Tverrlia?

Årsmøtet som avholdes lørdag 7. september er viktig. Det er på mange måter et valg mellom pest eller kolera: Begge deler har store konsekvenser. Her er grunnen til at styret «anbefaler kolera».  

Helgens årsmøte er viktig, noe mange åpenbart har forstått, gitt den store påmeldingen.

Den viktigste saken er selvsagt den betente historien om Tverrlia 4. Grunneier Hans Tandberg har for mange år siden gitt svært mange medlemmer forsikringer om at han ikke ville bygge videre ut ovenfor Tverrlia 2. Mange er derfor – med rette – opprørt over at det nå foreligger utbyggingsplaner for et nytt hyttefelt – Tverrlia 4 – med et tyvetalls hytter. Det blir liggende på hver side av skitraséen som går over myrene inn mot Litleset.

Sameiet Tverrlia 2/3 har veirett i Tverrlia 2, og har valgt å nekte utbyggerne tillatelse til å bruke veiene våre. Det har brakt grunneier Tandberg til forhandlingsbordet, og han har strukket seg relativt langt for å komme oss i møte. Årsmøtet 2012 avslo tilbudet som var fremforhandlet da, og instruerte styret om å utrede en alternativ veitrasé som i så fall ville gått i området ved bekken som renner fra Litleset ned mot golfbanen. Styret ble bedt om å legge forhandlingene på is inntil dette alternativet var utredet.

Det ble en rask utredning som konkluderte med at dette er et svært lite sannsynlig alternativ. Ved leveranse av utredning anså styret at «legge-på-is»-perioden var over.

Den viktigste grunnen til at en alternativ veitrasé er lite sannsynlig, er at det allerede finnes en vei – vår vei – og en ny vei vil være et uforholdsmessig stort inngrep som vanskelig kan forsvares fra storsamfunnets perspektiv, selv om det ville vært fint for hytteeierne i Tverrlia.

I det samme storsamfunnsperspektivet er det viktig å være klar over at vi vanskelig vil kunne forsvare at vi er bremsekloss for en videre utbygging. Det betyr mye for kommunen og dens næringsliv, og noen hundre såre tær i Tverrlia vil ikke endre det at sympatien kommer til å ligge hos grunneier og lokalsamfunnet.

Det er brutalt, men sånn er det.

Styret har tidligere fått utredet det sannsynlige utfall av en ekspropriasjon, og det er mye som tyder på at vi vil tape i en rettssak.

Styret – og i siste instans årsmøtet – må derfor på mange måter velge mellom pest eller kolera. Vi kan la følelsene og rettferdighetssansen styre. Det er liten tvil om at vår motpart gjentatte ganger har opptrådt på en måte som ikke nødvendigvis oppleves som 100 prosent redelig, så følelsene mange har omkring dette er mer enn berettiget.

Eller vi kan legge følelsene til side, og se på realitetene. Realitetene er at vi har et relativt godt tilbud om løsning på bordet, og styret ber om årsmøtets tillatelse til å gjøre dette tilbudet enda bedre før det eventuelt godkjennes av et ekstraordinært årsmøte.

Vi vet at det var en sterk mobilisering av hytteeiere som er motstandere av å forhandle videre med Tandberg til årsmøtet i fjor. Vi tror den samme mobilisering skjer i år.

Jeg syns det er viktig at du som hytteeier vet at vi risikerer å si «nei» blant annet til dette:

  1. En kompensasjon/engangsutbetaling fra grunneier tilsvarende ca 1/2 million kroner (20.000 pr ny hytte). Dette vil vi foreslå avsatt i et fond som kan brukes til å redusere skadevirkningene for de som blir hardest rammet av utbyggingen.
  2. En garantert frisone på 50 meter mellom Tverrlia 2 og 3. Denne frisonen er en av de tingene vi ønsker å utvide gjennom de videre forhandlingene.
  3. En tinglysning av skitraséen som går over myra mot Litleset og Trommenatten.
  4. En garantert maksimal utbyggingstid av infrastruktur på 2 x 3 måneder, og ingen utbyggingsaktivitet av denne typen i blant annet vinterferie (uke 7, 8 og 9), påskeferie, juleferie.

Det du sier «ja» til hvis du stemmer ned styrets forslag er:

  1. En langvarig, smertefull prosess i rettsapparatet som vi sannsynligvis taper, både formelt og i øynene til lokalsamfunnet og storsamfunnet. Sympatien kommer dessverre ikke til å ligge på vår side.
  2. Fare for fortetting i randsonene mellom Tverrlia 2 og 4, slik at de som har kjøpt tomt i ytterkanten av Tverrlia 2 fordi «det aldri kommer til å bygges videre ut her» risikerer nybygg nærmere enn 50 meter.
  3. Kompensasjon vi ikke har forhandlet oss frem til, men som fastsettes av rettsvesenet.
  4. At eventuelle tidsbegrensninger i utbygging av infrastruktur fastsettes av rettsvesenet.

Det du også skal være klar over er at et «ja» til dette nye hyttefeltet IKKE er et ja til flere hyttefelt. Forslaget gir grunneier kun en begrenset veirett knyttet til utbyggingen av Tverrlia 4. Skal det bygges ut videre, vil det kreves nye sonderinger med hytteforeningen. Vi vil fortsatt eie og disponere veien som går gjennom området.  

Så, ja, dette årsmøtet må velge mellom pest og kolera.

Vi tror det beste er å velge det ondet vi har ressurser til å håndtere og kunnskap om hvordan vi skal medisinere.

Styrets forslag er at vi anerkjenner det foreliggende tilbudet som et godt utgangspunkt, men vi ønsker å se om vi kan få en enda større frisone, og eventuelt mer kompensasjon. Vi ønsker også større tydelighet på enkelte punkter.

En eventuell ny avtale vil fremlegges for et ekstraordinært årsmøte.

Vel møtt!

Paal Leveraas
Styreleder i Tverrlia 2 Hytteforening

P.S. Minner om at årsmøtet er flyttet til Nesbyen alpinsenter.