Innspill til kommunen vedrørende videre utbygging i Tverrlia

Innspill i brevs form skrevet til Nes kommune i forbindelse med arealplanlegging i Tverrlia.

Kart - Tverrlia 4
Kart - Tverrlia 4

Tverrlia 2 Hytteforening
v/styreleder Aslak Hagen
aslak.hagen@ptl.no

Nes kommune, Plan og bygg
v/Enhetsleder Kjell Larsen
kjell.larsen@nes-bu.kommune.no

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, VIDERE UTBYGGING I TVERRLIA
Vi viser til den pågående revisjonen av Nes kommuneplans arealdel, hvor bl.a.

DBC-arkitektur as på vegne av Hans Tandberg har kommet med innspill til utvidet utbygging i Tverrlia, samt vårt møte i Tverrlia 2 mandag 30.04.07.

Innledningsvis vil vi si at det i innspillet fra DBC-arkitektur as fremkommer mange gode ideer og tanker om videre utvikling av eiendommene til Tandberg i Tverrlia. Tverrlia 2 Hytteforening ønsker i den forbindelse å bli involvert i den videre planprosessen, hvor vi kan bidra med innspill om hvordan våre medlemmer ser for seg å skulle benytte nærområdet i Tverrlia til fritidsaktiviteter og rekreasjon.

På vegne av Tverrlia 2 Hytteforening, som representerer mer enn 130 hytter, vil vi derfor be om å få belyst spesielt et par forhold i innspillet fra DBC-arkitektur as.

For området som er merket A på det vedlagte kartet, er det ikke mulig å se hvordan man har tenkt seg adkomst til det planlagte utbyggingsområdet. Slik vi tidligere har påpekt i vårt brev til Nes Kommunestyre datert 11.04.07, er Tverrlia 2 Hytteforening hjemmelshaver til friareal og veinett i Tverrlia 2. Vi vil i den forbindelse minne om at hytteforeningen ikke aksepterer at en videre utbygging medfører øket bruk av våre eksisterende veier. Vi ber derfor Nes kommune stille krav til utbygger om at adkomst skal skje over egen grunn, for alle arealer som er tenkt utviklet videre.

Hyttene i Tverrlia 2, og spesielt de som er plassert langs hovedveien, vil få et betydelig forringet utemiljø dersom man får stor gjennomgangstrafikk i hyttefeltet. Så vidt vi har registrert, ble dette hensyn også lagt til grunn da Tverrlia 2 ble bygget ut, hvor all gjennomgangstrafikk til Tverrlia 2 er lagt utenfor reguleringsplanen Tverrlia 1. Dette oppleves som en god løsning for alle berørte parter.

Vi er forøvrig også betenkt over at man vurderer utbygging videre innover mot fjellet, som i dag fungerer som rekreasjonsområde og er den naturlige adkomsten videre inn til tur-/løypenettet mot Trommenatten og Hallingnatten. Dette gjelder så vel for de som kommer fra Alpin-/Golfsenteret og for de som kommer fra Tverrlia 1, 2 og 3.

Fra hyttene i Tverrlia 2, er det naturlige turvalget nettopp å gå videre innover i fjellet, hvor en utbygging av området mot Litlesettjern, vil redusere mulighetene til å benytte dette området til rekreasjon. Dette området var forøvrig av Tandberg ”solgt” inn som et uberørt rekreasjonsområde, og bør for fremtiden også fremstå som det.

Tandberg har derimot store områder rundt for eksempel golfanlegget som ikke er tatt i bruk, og som vil gi mye mindre inngrep i naturen enn det å bygge ut videre inn mot fjellet. En utbygging lengre ned vil større grad også kunne dra nytte av eksisterende infrastruktur, til mye mindre sjenanse for de allerede utbygde hytteområdene.

Når det for øvrig gjelder de inngrep Hans Tandberg har fått godkjent ved Litlesettjern, håper vi Nes kommune følger opp og setter krav til en minste vannstand i tjernet. Litlesettjern har en største dybde på 3-4 meter, og er veldig sårbart for nedtapping.

I tillegg, når vi vet at Litlesettjern og omkringliggende områder benyttes flittig av alle hytteeierne som et attraktivt rekreasjonsområde, vil det få store og uheldige konsekvenser om tjernet skulle tappes ned i tørre perioder av sesongen.

Kort oppsummert mener hytteforeningen at følgende forhold bør veie tungt i vurderingen av hvilke områder i Tverrlia som skal tillates utbygget videre fremover:

1. Utbygde hytteområder må kunne benyttes uten sjenerende anleggstrafikk.
2. Anlagte veier i Tverrlia 2 er ikke dimensjonert for ytterligere trafikk.
3. Tur- og skiløyper som i dag på flere steder krysser hovedveiene i Tverrlia 2, vil med øket trafikk skape trafikkfarlige situasjoner og uheldige konflikter.
4. Terrenget innover mot Litlesettjern, som er hyppig benyttet spesielt av småbarnsfamilier, vil ikke kunne benyttes etter den foreslåtte utbyggingen.
5. Utbygging i lavereliggende områder er mindre sårbare for inngrep i naturen, og vil heller ikke komme i direkte konflikt med allerede utbygde hytteområder.

Tverrlia 2 Hytteforening ønsker velkommen en videre utvikling i Tverrlia, men vi ber om forståelse for at vi benytter området til ferie/fritid/rekreasjon, og ønsker ikke å oppleve at hyttelivet er midt i et anleggsområde for uoverskuelig fremtid. Dette var sikkert også et tema når Tandberg i sitt salgsprospekt for bl.a. Tverrlia 2, fastsatte en frist om at utbygging skulle være ferdig innen 4 år etter erverv av den enkelte tomt.

Avslutningsvis ber vi om at det før kommunen eventuelt godkjenner en ytterligere utbygging i Natten/Tverrlia området, settes inn en klausul om at veien fra Einan til Alpinsenteret må oppgraderes til en forsvarlig standard. Den er i dag heller ikke egnet for ytterligere trafikkbelastning.

Oslo, 21.05.07

Med vennlig hilsen
Aslak Hagen
Tverrlia 2 Hytteforening