Innlemmelse av Tverrlia 3 i Tverrlia 2

Informasjon fra arbeidsgruppe for Tverrlia 3 til hytteeierne i Tverrlia 3 vedrørende sammenslåing av Tverrlia 2 og Tverrlia 3.

Arbeidsgruppe for Tverrlia 3
Erik Nyheim
Einar Schultz
Hans Tandberg

Til hytteeierne i Tverrlia 3

Viser til møte i vinterferien der innmeldelse i Tverrlia 2 ble behandlet. Arbeidsgruppen har hatt møte med styret i Tverrlia 2. Tverrlia 3 er velkommen til å bli integrert i hytteeierforeningen i Tverrlia 2. Ut fra de signalene vi fikk fra styret i Tverrlia 2, er forslaget fra Tverrlia3 følgende:

1. Et ”blått” tomteareal med omkringliggende friareal, omfattende 5 tomter, som ligger på høyre side av Tverrlivegen mot Litletjernbekken skal ikke overdras til velforeningen. Likeledes overdras heller ikke det arealet som ligger mellom Tverrlivegen og kloakkledningen til Nystølen (skiløypa) avgrenset opp til det omtalte blå arealet.

2. Det resterende og det alt vesentlige av friarealet omfattes av avtalen og blir således en del av det samlede friareal for Tverrlia 2 og 3.

3. Grunneier Hans Tandberg, eller hans rettsetterfølger, kan vederlagsfritt koble seg til tekniske anlegg i Tverrlia 3 ved en eventuell senere utbygging. Det foreligger ingen utbyggingsplaner i dag. Framtidige årlige avgifter betales på linje med sameierne.

For ordensskyld sendes dette forslaget også til Tverrlia 2 for å unngå mulige misforståelser.

Ber om rask tilbakemelding på dette forslaget.

Styret i Tverrlia 2 skal behandle forespørselen med det første.

For arbeidsgruppen i Tverrlia 3

Hans Tandberg
Nesbyen, 3/6–2009