Innkalling og dagsorden årsmøte 2014

Du kan riktignok laste ned alle dokumenter forbundet med årsmøtet, men for å gjøre det enklere for deg, kan du også lese innkallingen, styrets beretning og avtalen om Tverrlia 4 direkte på disse sidene. 

Innkalling ordinært årsmøte Tverrlia 2 Hytteforening

Det innkalles til ordinært årsmøte i Tverrlia 2 Hytteforening lørdag 13.09.2014 kl 1500 – 1800 på Skistua, Nesbyen alpinsenter.

Dagsorden

1. Konstituering av møtet
a) Registrering av fremmøtte/fullmakter
b) Godkjenning av innkalling
c) Godkjenning av dagsorden
d) Valg av referent
e) Valg av 2 personer til undertegning av protokoll
f) Valg av møteleder
g) Valg av stemmeberettigede

Medlemmer fra Tverrlia 3 er slik styret ser det formelt sett ikke opptatt i hytteforeningen, da avtalen med grunneier om overføring av fellesarealer (ref. vedtektene) ikke er gjennomført. For ordens skyld fremmer styret igjen et forslag om at årsmøtet innvilger disse medlemmene fulle rettigheter og plikter frem til neste ordinære årsmøte, hvor situasjonen forhåpentligvis vil være avklart.

Dersom årsmøtet godkjenner avtaleforslaget vedrørende Tverrlia 4, vil det automatisk innebære at vilkårene for medlemskap er oppfylt.
Kun medlemmer fra Tverrlia 2 kan stemme over dette forslaget.

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir medlemmer med hytte i Tverrlia 3 fulle rettigheter (og plikter) på linje med medlemmer fra Tverrlia 2 frem til neste ordinære eller ekstraordinære årsmøte.

2. Styrets årsberetning (vedlegg 1)
2.1 Årsregnskap 1.7.2013 – 30.6.2014 (vedlegg 2)

Regnskapet for perioden er vedlagt. Regnskapet viser et underskudd på kr. -411.121 Foreningens egenkapital er pr 30.6.2014 kr -2.411.

Underskuddet skyldes primært ekstraordinære brøyteutgifter i forbindelse med de store snømengdene sist vinter.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes.

Merknad: Revisors beretning foreligger ikke til årsmøtet, grunnet tidspress. Regnskapet er imidlertid godkjent, og signert beretning vil sendes ut i etterkant. 

2.2 Budsjett 1.7.2014 – 30.6.2015 (vedlegg 2)

Styret fremlegger et budsjett med økt årsavgift for å dekke inn deler av de ekstraordinære brøyteutgiftene for sesongen 2013/2014. Årsavgift for kommende styreperiode settes til kr 6.200 pr hyttetomt + ekstraordinær årsavgift på kr 1.700 pr hyttetomt, samlet kr 7.900 pr hyttetomt.

Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes

2.3 Inndekning av uforutsette utgifter neste styreperiode

For å ta høyde for tilsvarende uforutsette utgifter i neste sesong, ber styret også om årsmøtets aksept for at det kan innkreves ekstraordinær medlemsavgift i løpet av styreperioden.

Forslag til vedtak: Styret kan ved behov innkreve ekstraordinær medlemsavgift begrenset oppad til kr 2.000 pr hyttetomt for styreperioden 2014-2015, dersom uforutsett høye utgifter gjør det påkrevet.

3. Innkomne saker

Styret har ikke mottatt forslag til saker fra medlemmene til behandling på årsmøtet innen fristen 1.7.14.

4. Inngåelse av avtale med grunneier vedr. Tverrlia 4 (vedlegg 3)

Styret viser til vedlegg 3, med bilagene 1, 2, 3, 4 og 5, vedrørende avtale med grunneier om veirett til Tverrlia 4 og friområder i Tverrlia 3 og 4.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner avtalen.

5. Valg av nytt styre

Valgkomitéens innstilling fremkommer i vedlegg 4.

Forslag til vedtak: Foreslåtte styre- og varamedlemmer velges for angitt periode.

Merknad: I tillegg til ovennevnte dagsorden vil det være et punkt om valg av valgkomité.

Eksisterende valgkomité består av:

  • Yngve Pettersen
  • Audun Moksnes
  • Helge Østvang

Audun Moksnes ønsker å trekke seg fra dette vervet kommende år. Det er kommet inn forslag om at Jens Petter Søderblom trer inn i hans sted.

Forslag til ny valgkomité blir dermed som følger:

  • Yngve Pettersen
  • Helge Østvang
  • Jens Petter Søderblom

Forslag til vedtak: De foreslåtte kandidatene velges til valgkomité for neste styreperiode.


Veier videre herfra: