Hytteeiere gir støtte til grunneier i Tverrlia 4-saken

Seks hytteeiere er bekymret for hvordan saken med Tverrlia 4 har utviklet seg og har bedt om at følgende innlegg til støtte for grunneier publiseres på nettsidene.

Tverrlia 4

Saken om utbygging av Tverrlia 4 har pågått siden 2011.  Vi som har undertegnet dette innlegget er svært bekymret for hvordan saken har utviklet seg. Vi mener det er utrolig viktig å ha ett positivt og konstruktivt forhold til grunneier og slutte opp om hans initiativ til å utvikle området og infrastrukturen.

Det skader forholdet mellom alle parter i området at vi ikke får på plass en avtale. Alt stopper opp. Dette er ikke en kjempeutbygging. Det er kun snakk om 30 – 40 hytter. De fleste av oss oppfatter at trafikken i området er svært beskjeden. Vi kan ikke etter beste evne fatte at 30 – 40 nye hytter vil skape problemer.

Det som er viktig er å regulere anleggstrafikken i byggeperioden samt sikre at veien blir vedlikeholdt og satt i forsvarlig stand etter utbyggingsperioden.

På årsmøtet i 2011 ble det nye styret bedt om å fremforhandle en løsning med grunneier. Mandatet ble gitt og man skulle kalle inn til ett ekstraordinært møte. Dette ble ikke gjort.

På årsmøtet i 2012 fikk man en svært uheldig situasjon hvor et flertall klarte å sette i gang nye utredningsprosesser med bl.a. ny veitrase og senere om biotopen. Alt dette har forsinket en prosess med å komme frem til en fornuftig avtale med grunneier.

Det er tydelig at vellets medlemmer er delte. Mange hytteeiere ønsker en videre utbygging, men har ønsket en alternativ veitrase. Nå er dette endelig avvist som urealistisk. Grunneier må få anledning til å benytte eksisterende veinett. Spørsmålet er da til hvilke betingelser og på hvilket nivå en kompensasjon skal være. Det er nok ett mindretall som ikke ønsker flere hytter. Derfor er det viktig at vellets medlemmer får ett konkret forslag til avtale med grunneier å stemme over.

Vi mener videre at en «fornuftig» utbygging er beste løsning for områdets utvikling. Det sikrer verdien av både området og av den enkeltes hytte. Dersom utviklingen stopper opp, vil over tid flere flytte og verdiene vil forringes. Det er flere eksempler på områder hvor prisene går ned selv i ett oppadgående marked.

Vi mener styret nå må sette fart i arbeidet med å få fremforhandlet en avtale med grunneier. Elementer i avtalen bør inneholde:

  • Kompensasjon. Pluss/minus vist i utkast. Indeksregulering. Sette faste innbetalinger uavhengig av salget.
  • Brukstid/anleggstid. Primært bør dette begrenses til to byggetrinn som går over 2 eller maks 3 sesonger. Perioder for tyngre anleggstrafikk avtales.
  • Veistandard. Grunneier ansvarlig for vedlikehold i de to eller 3 sesonger anleggsperioden vedvarer. I siste år skal veien føres tilbake til sin opprinnelige standard.
  • Verning av friområde. Avklare enighet innen de rammer som er diskutert (50 eller 100 meter)
  • Skitrase. Tinglyses som skissert.
  • Veirett for hytteeiere i Tverrlia 4. Må sikres gjennom en avtale med Vellet. På salgstidspunkt må kjøper vite at man har veirett ellers blir dette tungsolgt. Veirett gjelder kun for Tverrlia 4. En eventuell ytterligere utbygging krever ny godkjenning fra Vellet.
  • Avtalen gjelder kun for Tverrlia 4.

Når denne avtalen er fremforhandlet, bes det om at det snarest innkalles til ekstraordinært vellmøte hvor man stemmer over forslaget.

Esben Fiane                                                               Yngve Pettersen

Per Øyvind Elvebakk                                             Jarle Roth

Jan Fredrik Conradi                                               Roar Finstad

2 kommentarer til “Hytteeiere gir støtte til grunneier i Tverrlia 4-saken”

Det er stengt for kommentarer.