Eiendomsskatt uten nogo attåt

24 mars og 15 april behandler henholdsvis Nes formannskap og Nes kommunestyre et forslag om utvidet eiendomsskatt for Nes kommune. Dette vil kunne påvirke hytteeierne i Tverrlia i sterk grad. Styret i hytteforeningen, ved styreleder Aslak Hagen, har forfattet og sendt dette brevet til kommunen.

Utvidelse av eiendomsskatt til hele Nes kommune
Vi viser til Nes kommunes hjemmesider samt flere leserinnlegg i Hallingdølen, hvor saken om eventuell utvidet eiendomsskatt for hele Nes kommune nå skal behandles i Nes formannskap 24. mars og i Nes kommunestyre 15. april.

Vi som hytteeiere og medlemmer i Tverrlia 2 Hytteforening har forståelse for at Nes kommune også forsøker å øke sine inntekter. Det er likevel med en viss forundring vi registrerer at denne saken på nytt kommer opp allerede nå, hvor et enstemmig kommunestyre ved behandling av sak 58/2006 så sent som høsten 2006 valgte å gå i mot både innstilling fra rådmann og resultatet etter behandling i formannskapet.

Vi velger å tro at kommunestyret høsten 2006 var lydhør spesielt for næringslivets motstand, og kanskje også at vi som hytteeiere fikk gjennomslag for noen av våre synspunkter.

Forut for behandling i Nes kommunestyre høsten 2006, etterlyste vi i brev datert 25.10.06 en redegjørelse for hvilke kommunale tjenester vi som hytteeiere belastet kommunens budsjetter med. Den henvendelsen har vi så langt ikke fått svar eller kommentarer til.

Vi er likevel fortsatt av den oppfatning, og håper at vi som hytteeiere gir et positivt bidrag til Nes kommunes stramme budsjett, selv uten utvidet eiendomsskatt.

For å belyse vår oppfatning av saken, er det nedenunder forsøkt å sette tall på noen av felleskostnadene til infrastruktur, bl.a. for adkomst til våre fritidseiendommer i Tverrlia i dag.

Fra vi svinger av og forlater kommunale veier i Rukkedalen, benytter vi med unntak av et kommunalt avløpsnett, kun privat infrastruktur. Denne infrastrukturen er til fri benyttelse for gjester og fastboende på Nes, som alle kan benytte seg av våre private veger uten kostnader.

Oppstillingen under er et forsiktig anslag for 200 hytter, og er ment å gi en forståelse for at spesielt næringslivet, men også Nes kommune har til dels betydelige inntekter fra et større antall hytter i kommunen.

I tillegg til oppstillingen over årlige kostnader kommer anleggstilskudd som den enkelte hytteeier har betalt for bygging av infrastrukturen, hvor de enkelte velforeninger nå jobber med å sikre nødvendige budsjetter for fremtidig vedlikehold av felles privat infrastruktur.

Årlige felleskostnader for private veier/skiløyper for 200 fritidseiendommer i Tverrlia.

Trondrudvegen, Rukkedalen til Nesbyen Alpinsenter
(finansieres av totalt ca 850 brukere, hvorav ca 800 hytter
og resterende som er fastboende/skog- /jordeiere)
120.000 kr/år
Tverrlievegen, Nesbyen Alpinsenter til den enkelte hytte 700.000 kr/år
Preparering skiløyper, Nesbyen Alpinsenter til Hallingnatten 200.000 kr/år
Sum årlige lokale innkjøp av fellestjenester i Tverrlia. 1.020.000 kr/år
Sum årlige offentlige avgifter for renovasjon/avløp. 1.100.000 kr/år
Anslått årlig omsetning varekjøp. (60 døgn/200 hytter/1.000 kr/døgn) 12.000.000 kr/år
Sum anslått årlig omsetning av lokale innkjøp Tverrlia. 14.120.000 kr/år

Nes Fjellheim Løypelag, som er et samarbeid mellom fritidseiendommene i Natten, Natten Fjellandsby, Tverrlia og Bøgaset, finansierer i år løyper fra Nesbyen Alpinsenter gjennom våre lokale områder og videre helt frem til Hallingnatten. Dette medfører at vi hytteeiere finansierer løyper for 475.000 kr/år, som fritt kan benyttes av alle som besøker området.

Her er også politikerne sammen med fastboende i Nes velkomne til å benytte seg av et privatfinansiert tilbud som langt overgår kommunens eget løypetilskudd for Hallingdalsløypa.

Benytter vi anslått årlig omsetning for området som dekkes av Nes Fjellheim Løypelag, er det bare i vårt område ca. 600 enheter. Totalt utgjør dette en årlig omsetning for Nes kommune/lokalt næringsliv på anslagsvis 40 millioner kroner per år.

Det kan vel heller ikke være tvil om at noe av dette kommer Nes kommunes budsjetter til del.

Vi antar videre at Nes kommune årlig bruker ca 75% av kommunens budsjett til tjenester og oppgaver innenfor utdanning, eldreomsorg og helsetjenester.

De fleste hytteeierne har sannsynligvis tatt sin utdannelse uten kostnader for Nes kommune, og vi regner med at når behovet for eldreomsorg oppstår må vi «flytte» ned fra hytta og inn til våre respektive hjemkommuners eldreomsorg. Men vi skal selvsagt ikke underslå at vi i mellomtiden av og til har glede og nytte av helsetjenestene i Nesbyen, på samme måte som tilfeldige gjester på besøk også trenger behandling når skader og sykdom måtte oppstå.

Likevel kan vi ikke se noe annet enn at vi fullt ut betaler for de fleste tjenester vi benytter.

Vi ønsker å opprettholde en lokal tilknytning, hvor lokale tjenester og varer er en del av dette tilbudet. Vi understreker likevel at vi må oppleve å bli behandlet som en del av verdikjeden.

Vi vil også minne om at alle hytter i Tverrlia har privat vanntilførsel, hvor vi i motsetning til bymessige strøk selv står ansvarlig for kostnader som måtte sikre vanntilførselen.  I den forbindelse er vi selvsagt også ekstra sårbare når vannpumpen stopper ved et eventuelt strømbrudd. Som de fleste har erfart, blir det ikke mye komfort på en moderne hytte som mister både strøm og vann, selv om det som oftest har vært for kortere perioder.

Årlige kostnader for 200 private brønner/vannverk i Tverrlia: 1,2 millioner kroner.

For den enkelte hytteeier i Tverrlia, medfører dette at vi har totale felleskostnader for egen infrastruktur på ca 15-20.000 kr/år (inkl. off. renovasjon/avløp), hvor vi antar at de samme tjenester fullt ut er et offentlig anliggende for de fleste fastboende i bl.a. Nesbyen.

I tillegg kommer selvsagt våre private kostnader til betjening av lån, forsikringer, vedlikehold av bygninger, reisekostnader, formueskatt etc., hvor det uten stor økonomisk innsikt virker som en dårlig investering sammenlignet med tilsvarende antall døgn på et høyfjellshotell.

Dette er likevel noe vi selv har valgt ved å investere i fritidseiendom, men vi valgte det også uten tanke for at vi i tillegg skulle skattlegges for offentlige tjenester vi ikke benytter oss av.

Dersom Nes kommune overtar ansvaret for vår infrastruktur med veivedlikehold, brøyting og ikke minst løypepreparering etc., vil saken kunne sees i et annet lys, men vi har så langt ikke registrert politiske signaler om at det skulle være aktuelt.

Avslutningsvis vil vi minne om at hytteeierne etter dagens skatteregler allerede bidrar til Nes kommunes økonomi, hvor utlignet formueskatt på våre hytter går til kommunekassen i Nes.

Vi tror at dette sammen med våre lokale innkjøp og våre investeringer i felles infrastruktur bidrar til at Nes har et levedyktig næringsliv med et tilhørende levende lokalmiljø.

Vi håper Nes kommunestyre også 15. april 2010 har helheten i tankene når beslutningen om en eventuell utvidelse av eiendomsskatt til hele Nes kommune skal avgjøres.

Oslo, 13. mars 2010

Med vennlig hilsen
Tverrlia 2 Hytteforening

Aslak Hagen
styreleder

Kopi:

  • Nes kommune v/ordfører Gerd Eli Berge og rådmann Else-Horge Asplin
  • Tverrlia 2 Hytteforening

Én kommentar til “Eiendomsskatt uten nogo attåt”

Det er stengt for kommentarer.