Vedtekter (revidert 2013)

VEDTEKTER FOR TVERRLIA 2 HYTTEFORENING
Revidert 7. september 2013

Pkt. 1 – Formål

Tverrlia 2 Hytteforening er stiftet av hytteeierne i Tverrlia hytteområde del 2.

Hytteforeningens formål er å eie og administrere samt å sikre eiernes felles interesser i områdets fellesarealer og fellesanlegg i overensstemmelse med disse vedtekter.

Pkt. 2 – Eierforhold

Tverrlia 2 Hytteforening har 168 medlemmer pr 30.6.2013. Det er fortsatt tomter som ikke er solgt. Grunneier har tilstøtende områder som forventes å bli utbygget. Kjøperne av eiendommene skal ha tilsvarende rett og plikt til å bli medlem i Tverrlia 2 Hytteforening. Hytteforeningen er forpliktet til å utvide foreningen med tilstøtende tomter mot at tilleggsarealenes felles- og friarealer innlemmes i Tverrlia 2 Hytteforenings eiendom. De nye medlemmenes vilkår skal være overensstemmende med de gamle medlemmers vilkår.

Pkt. 3 – Årsmøte

Hytteforeningens øverste organ er årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av september måned. Det ordinære årsmøtet skal behandle styrets årsrapport, årsregnskap, budsjett, foreta valg av styre, samt forøvrig behandle saker som nevnt i innkallingen til møtet. Årsmøtet velger forretningsfører og revisor. Med innkallingen skal følge årsregnskap for foregående år og driftsbudsjett for inneværende år.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være hytteforeningens styre i hende innen 1. juli.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret. Styret skal innkalle til møte dersom minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet.

Innkalling til ordinært årsmøte skal meddeles skriftlig med minst 20 dagers frist. Innkalling til ekstraordinært møte skal skje på samme måte.

Styret må på forhånd forelegge årsmøtet alle saker av betydning, herunder spørsmål om arbeider som påfører fellesskapet vesentlige utgifter.

Pkt. 4 – Stemmerett

Årsmøtet ledes av styret. Hvert medlemskap gir en stemme. Beslutninger fattes med simpelt flertall av de representerte stemmer. Medlemmene kan møte og avgi stemmer ved fullmektig som må fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Hvert medlem kan stille med inntil 5 fullmakter. Styreleder gis dobbeltstemme ved stemmelikhet i årsmøter og styremøter.

Pkt. 5 – Styre og valgkomité

Styret består av 6 medlemmer, styreleder og 5 styremedlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer. Styret velges på årsmøtet for 2 år av gangen, dog slik at det hvert enkelt år ikke skal være flere enn 3 medlemmer og 1 varamedlem på valg, inklusive styreleder. Styreleder velges særskilt for 2 år av gangen. Gjenvalg kan skje. Et varamedlem trer først inn i styret når et valgt styremedlem i samme periode går ut av styret. Hvis Nes kommune krever at det skal opprettes et ansvarlig organ som kommunen kan henvende seg til vedrørende vedlikehold av fellesanlegg/-areal, skal styreleder eller en styreleder utpeker være hytteforeningens representant.

Valgkomitéen består av 3 medlemmer, formann og 2 medlemmer. De velges på årsmøtet for 2 år av gangen. Gjenvalg kan skje.

Pkt. 6 – Tegning av hytteforeningen

I fellesskap forplikter styreleder og et styremedlem hytteforeningen ved sin underskrift. Styret er underlagt årsmøtets vedtak og direktiver. Styret skal forelegge for årsmøtet alle saker av betydning.

Styret forestår den løpende kontakt med forretningsfører og har instruksjonsmyndighet over forretningsføreren.

Pkt. 7 – Regnskap

Det skal føres regnskap over driften av hytteforeningen. Årsregnskap skal hvert år sendes det enkelte medlem.  Det benyttes avvikende regnskapsår 01.07 – 30.06.

Pkt. 8 – Driftsutgifter

Driftsbudsjett skal omfatte fellesutgifter, slik som drift og vedlikehold av fellesanlegg, honorar til forretningsfører og revisor. Totale fellesutgifter deles likt på det enkelte medlem og innkalles à konto på forskudd.

Det skal betales en årsavgift for hver fritidseiendom/tomt, og størrelsen på denne fastsettes på årsmøtet i henhold til neste års driftsbudsjett.

Avgiften skal gå til veivedlikehold, snøbrøyting, forretningsfører, revisor, drift og vedlikehold av fellesarealer, evt. renovasjon, fellesbidrag til turløyper samt til foreningens øvrige drift.

Grunneier/selger skal på konkurransedyktige priser ha fortrinnsrett til å levere tjenester til hytteforeningen.

Pkt. 9 – Disposisjonsrett

Medlemskap i hytteforeningen kan ikke overdras uten ved overdragelse av hjemmelsforholdet til fritidseiendommen/tomten.

Pkt. 10 – Vedlikehold

Den enkelte eier har plikt til å vedlikeholde sin eiendom på forsvarlig måte.

Pkt. 11 – Reguleringsbestemmelser vedr. utsikt

Uthogging av vegetasjon mellom hyttene skal skje som tynning og fjerning av døde trær. Slik hogst gjennomføres ved fjerning av enkelttrær. Uthogging av større flater kan ikke påregnes.

Enkelttrær som er spesielt til hinder for utsikt kan fjernes, men også her skal uthogging av større flater unngås.

Pkt. 12 – Vedtektsendringer

Årsmøtet kan vedta endringer av vedtektene. Forslag om vedtektsendringer skal være tatt opp på sakslisten som skal være vedlagt innkallingen. Det kreves 3/4 flertall av fremmøtte hytteeiere for å kunne gjøre en vedtektsendring.

Pkt. 13 – Fellesareal

Områdets felles- og friareal forvaltes av hytteforeningen. Det er ikke tillatt å rydde/felle trær eller på annen måte ta seg til rette på fellesarealet uten samtykke fra styret.

Se også:

Én kommentar til “Vedtekter (revidert 2013)”

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Søndre Tverrlie velforening