Vedtekter for Trondrudvegen

Vedtekter for Trondrudvegen

  • Vedtatt av Jordskifteretten i Hallingdal 5. november 1993, tinglest ved Hallingdal Sorenskriverembede 7. mars 1994
  • Endret av Representantskapet 19. september 1997
  • Endret av Representantskapet 14. november 2001
  • Endret av Representantskapet 23. September 2002
  • Endret av Representantskapet 1. november 2007

1. Formål.

Foreningens formål er å ivareta de andelsberettigedes interesser ved fremtidig drift, vedlikehold og utbedring av Trondrudvegen fra Grasdokk til Einan i Nes Kommune.

Vegforeningen har skiftende kapital og medlemstall.

2. Medlemsskap.

Medlemmer i foreningen er eiere av de andelsberettigedes eiendommer slik det fremgår av jordskifterettens endelige fastsettelse av eiendommenes andelstall til bruk ved fordeling av fremtidige vedlikeholds- og utbedringskostnader. Andelstallet danner grunnlag for medlemmenes ansvar og rettigheter overfor vegforeningen.

Ved oppføring av hytte på tomten pålegges eier medlemsskap. Grunneier som setter opp hytte/seterhus eller annet på egen eiendom Vil få sitt andelstall endret. Styret fastsetter andelstall for nye bygg og for endring, herunder Vesentlige reduksjoner, i landbruksmessig status.

Medlem i foreningen som for fremtiden får en annen adkomstveg til sin eiendom, og av den grunn ikke lenger benytter Trondrudvegen, skal ha rett til utmelding. Utmelding sendes skriftlig til representantskapet. Utmelding gir ikke vedkommende rett til å få tilbakebetalt sitt tidligere innbetalte innskudd i vegen.

Medlemmene skal til enhver tid holde styret underrettet om eierskifte og adresseendringer.

3. Vegavgift.

Andelstallene legges til grunn ved utligning av vegavgifter.

Representantskapet utligner vegavgift til anskaffelse av midler til vedlikehold og utbedringer. Avgiften kan settes så stor at det legges opp et rimelig fond til dekning av større vegarbeider. Det vil ikke bli krevet bomavgift. Lokalstyrene gis anledning til å innkreve parkeringsavgift vinterstid både for betalende interessenter og tilfeldige trafikanter.

Eiere av hytter som etableres etter at Trondrudvegen er bygget, skal innbetale fast innskudd som fastsettes av Representantskapet.

Nye fastboende skal betale som for en hytte når det gjelder etablering. Deretter betales som for andre fastboende når det gjelder årlig vedlikehold og utbedringer.

Innskuddets størrelse reguleres hvert 5. år i forhold til konsumprisindeksen med basis 15.01.93. Andre nyetableringer innbetaler innskudd som fastsettes av representantskapet.

Kjøper skal betale innskuddet til Trondrudvegen, og grunneier har solidarisk ansvar for at beløpet blir betalt. For grunneier gjelder dette ved byggemelding.

4. Styringsorgan.

Hver av de lokale vegforeningene for Trondrudmarka, Natten og Bøgaset opprettholder sitt lokale styre.

Regresentantskap.
Hvert av årsmøtene velger representanter med varamenn til et representantskap som er den øverste myndighet i vegforeningen.

Det forutsettes at disse er styremedlemmer i de lokale styrer.

Representantene fordeler seg slik:
Trondrudmarka 2 representanter
Natten 2 »
Bøgaset 2 »
Tverrlia 2 »
Næring i området 1 representant
Tilsammen 9 representanter

Fra hver lokalforening skal den ene representere landbruksnæringene og den andre representere hytteeierne.

Representant for næring i området – med avtale – har møte-, uttale-, forslags-, og stemmerett.

Representantskapsmøte avholdes i Nes i løpet av september. Saker som ønskes forelagt representantskapet må være styrets formann i hende innen 20. august.

Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes når minst 5 representantskapsmedlemmer krever dette, innkallingsvarsel som nevnt ovenfor.

Representantskapet velger ordfører for møtet.

Gyldig vedtak i representantskapet krever tilslutning fra minst 5 møtende representanter.

Styret skal bestå av 5 personer.

Representantskapet velger formann, sekretær, kasserer og ett styremedlem av representantskapets medlemmer, samt to revisorer blant andelshaverne. Femte medlem i styret representerer næringsinteresser med avtale.

De representantskapsvalgte medlemer av styret og revisorer velges for 2 år. Første år velges sekretær og kasserer for 1 år. Styret skal bestå av minst 2 representantskapsvalgte medlemmer bosatt i Nes kommune.

Styret forestår den daglige drift og avgjør saker av enklere art i henhold til pkt. 6.

Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Medlemmer av representantskap og styre plikter å ta imot verv, men kan nekte gjenvalg for så lang tid vedkommende har fungert.

Medlem av styret forblir representant for sin lokalforening så lenge vedkommende innehar styreverv.

5. Representantskapets giøremål.

a. Lede foreningen i overensstemmelse med vedtektene.
b. Godkjenne revidert regnskap for foregående år.
c. Vedta budsjett for kommende år.
d. Vedta utbedríngsplaner.
e. Oppta nødvendig kortsiktig lån.
f. Godkjenne avtaler om langsiktig bruk av vegen for ikke andelshavere.
g. Utligne vegavgift og fastsette innskudd i henhold til pkt. 3.
h. Velge styre og revisorer.
i. Behandle forslag vedtatt i lokalforeningenes årsmøter og øvrige saker nevnt i innkallingen.
j. Endre vedtekter.

6. Styrets gjøremål.

a. Iverksette representantskapet vedtak.
b. Forestå daglig drift innen rammen av vedtatt budsjett, herunder utbedrings- og vedlikeholdsarbeider.
c. Engasjere nødvendig personell til drift av vegen.
d. Føre tilsyn og eventuelt forestå arbeidsledelse ved vegarbeider.
e. Utføre administrasjonsarbeid, herunder føre møtebok, utarbeide budsjettforslag, føre regnskap, sende kopi av urevidert regnskap og årsrapport til lokalforeningenes styrer innen 1. august.
f. Sende innkalling til representantskapsmøte med saksliste, revidert regnskap og årsrapport samt eventuelle kommentarer fra interesseomrâdenes styrer med minst 10 dagers varsel.
g. Ajourføre medlemslister.
h. Stå for innkreving av faste innskudd og vegavgift, Kfr. pkt. 3 og 5g.
i. Gjøre medlemmene kjent med vedtektene.

6b. Lokalstyrenes gjøremål.

Lokalstyrene velger medlemmer til representantskapet. Valget meddeles formannen i representantskapets styre innen 20. august, sammen med saker som ellers ønskes behandlet.

7. Medlemmenes plikter.

a. innbetales utlignede beløp til rett tid.
b. Gjøre avtaler med representantskapets styre ved anlegg av avkjøringer, skilt mm.
c. Ikke foreta lagring av materialer pâ veg eller i grøfter.
d. Fjerne hogstavfall veg og grøfter.
e. Melde eierskifte og adresseforandring i henhold til pkt. 2.

Medlemmer som ikke overholder vedtektene eller ikke retter seg etter pålegg gitt av styret, kan risikere at styret lar arbeid bli utført for medlemmets regning. Forholdet repporteres til representantskapet.

8. Tvister.

Tvister mellom medlem og styringsorgan avgjøres ved fiivillig hvor hver av partene oppnevner en voldgiftsmann og Sorenskriveren i Hallingdal oppnevner den tredje som også blir formann.

9. Endring av vedtekter.

Endring av disse vedtekter kan skje med minst 7 stemmers tilslutning i representantskapet.

10. Ikrafttreden av vedtektene.

Ved tinglesning 7. Mars 1994 av Jordskifteretten i Hallingdals vedtak 5. November 1993

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Søndre Tverrlie velforening