Avtale jakt og fiske

Avtale om småviltjakt og fiske i Tverrliaområdet

Avtalen inngås mellom partene Tverrlia 2 Hytteforening og Hans Tandberg.

Avtalen omfatter jakt av småvilt i Tverrliaområdet  og fiske i Ålsvatn (vestre side mot tverrlia) og Litlesettjern. Terrengets areal er på ca 7000 dekar.

Avtalen omfatter følgende småvilt arter: skogfugl, rype og hare.  Avtalen gjelder også retten til å felle 3 rådyr.

Kontrakten gjelder for tidsrommet 01.01.11 til 31.12. 15.

Årlig leiesum for jakten kr 14.500,- inkludert mva. Beløpet forfaller til betaling den  01.11 hvert år. Leiebeløpet reguleres årlig etter konsumprisindeksen.  Jakten administreres av Hans Tandberg. De som ønsker å jakte må kontakte Hans Tandberg på mobil 922 53365 for å avtale jakttidspunkt. På terrenget kan det maksimalt jaktes med 5 våpen og 5 hunder av gangen – en hund per våpen.

Leietaker skal:

  • Gjøre seg kjent med produktets avgrensing og gjeldende lover, forskrifter og regler for jakt i terrenget.
  • Identifisere seg og vise denne avtale på eventuell forespørsel fra oppsyn.
  • Stå som ansvarlig for skader jeger eller hunder måtte påføre hus, utstyr eller bufe.
  • Leietaker har ingen rett til å kreve beitebruk eller vanlig arbeid i skogen stanset i jaktperioden. Dersom dette er forhold som forstyrrer jakta, kan det tas opp med utleier.

Utleier plikter å:

  • Kontrollere at jaktlagets medlemmer har gyldig jegeravgiftskort.
  • Orientere leietaker om terrengets grenser, adkomst, regler for jakt etc.
  • Gi opplysninger om i hvilken utstrekning det vil foregå annen jakt i terrenget i leieperioden og annen virksomhet av betydning for jaktutøvelsen

Framleie er ikke tillatt uten skriftlige samtykke fra utleier.

Etter avtale med utleier har leietaker anledning til å utføre viltstelltiltak i leieperioden

Brudd på denne avtalen kan medføre oppsigelse av kontrakten med øyeblikkelig virkning. Brudd på Viltloven og dens forskrifter kan medføre anmeldelse til politiet.

Tvist om forståelse om gjennomføring av denne kontrakten, avgjøres etter Tvistemålsloven kap. 32 av en voldgiftsnemnd bestående av tre medlemmer, hvorav partene oppnevner ett hver. Sorenskriveren/lensmannen i Gol kommune fungerer som formann.

Kontrakten er utstedt i to – 2 – eksemplarer. Utleier og leietaker beholder ett hver.

Oslo, 16.08.11

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Søndre Tverrlie velforening