Dialogmøte med kommunen: Det skal vokse i snøen i Tverrlia og Natten

Undertegnede, Trond Bøe, styreleder i Tverrlia 2 hytteforening, deltok på vegne av Tverrlia 2 i et dialogmøte kommunen arrangerte nylig. Det var ca 20 hytteforeninger representert i møtet.

Et bakteppe for møtet var kommunens økonomi, som er trang, og drives med underskudd.

Det er likevel stort fokus på utvikling og tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon, og kommunen ser spesielt langrenn og sykkel som viktige innsatsområder.

Men også på andre områder er det utvikling. Nesbyen alpinsenter jobber nå seriøst med to nye traséer som vil ende opp nede ved ridesenteret. Det er planlagt å kjøpe brukt T-krokheis for å bringe løperne opp til Skistua igjen.

Det er viktig for kommuneøkonomien at alpinsenteret og golfsenteret har godt tilfang av kunder, og kommunen utviser stor grad av fleksibilitet, hurtighet og ikke minst positivitet til omreguleringer og tilpasninger som gavner dette.

I nabokommunen Flå jobbes det med et større skianlegg, og mange er opptatt av hvordan dette vil påvirke Nesbyen.

Et tema på møtet var også privat snøscooterkjøring. Dette er ikke politisk behandlet i kommunen, men det er klart at ingen av hytteforeningene er positive til dette. Det er liten nytte og mange ulemper, inkludert «støy og fare».

Nesbyen kommune ønsker å satse på langrenn og sykkel som attraktive fritidstilbud i kommunen. Det er få økonomiske midler – men mye vilje for å forsøke å få samkjørt dette på tvers av hyttefelt i hele kommunen for å lage et felles godt tilbud.

Utbyggingen i Nesbyen har medført at det samlede vann og kloakksystemet er for lite. Det vil foretas en kraftig oppgradering av anlegget i 2015. Alt skal finansieres gjennom brukerbetaling.

Buvasstølen Sti og Løypelag har gjort en stor innsats for å kviste/merke/skilte tur og skiløyper på «østsiden» av dalen. Kommunen takket på vegne av alle for arbeidet og oppfordret de forskjellige foreninger om ta tak i dette hvis ønskelig for egne områder.