Bøgaset, Tverrlia 1, Tverrlia 2 (inkl. 3), Natten Fjellandsby, Nes Fjellheim Løypelag (NFL)

NFL er etablert med formål å representere velforeningene, og være ansvarlig for all kommunikasjon mellom velforeningene og Nesbyen Alpinsenter (NA), herunder ansvarlig for fordeling av løypeutgiftene fra NA. NA er inneforstått med at hver velforening er økonomisk ansvarlig i forhold til den fordelingsnøkkel NFL vedtar (vedlegg 1 i denne avtalen)

Avtalen gjelder oppkjøring av langrennsløyper markert i vedlegg 2 til denne avtalen.
De aktuelle løypene skal prepareres av NA etter følgende kriterier:

  • hver lørdag morgen i sesongen
  • hver søndag morgen i sesongen dersom snøfall medfører mer enn 5 cm upreparert snø i løypene
  • hver morgen i romjulen, en vinterferieuke og påskeferien, dersom snøforholdene tilsier det

Det skal tilstrebes å ha alle løypene ferdig preparert innen kl. 11.00 de aktuelle dager.

Løypene prepareres én gang pr aktuell dag.

Løypene kjøres primært med tråkkemaskin, men kan kjøres med snøscooter med sporsetter for doble spor dersom snøforholdene medfører at dette er mer hensiktsmessig for NA.

NA er ikke ansvarlig for innhenting av tillatelse for løypekjøring fra offentlige myndigheter eller grunneiere.

Det avtales en pris på kr 7.300,- pr km inkl mva for sesongen 2008/2009. Prisen indeksreguleres foran hver sesong med bakgrunn i konsumprisindeksen. Første gang fra 1. januar 2010. Beløpet betales to ganger i sesongen, 50 % innen 1. januar og resterende 50 % innen 1. april.

Dersom løypenettet utvides til å omfatte løyper naturlig tilknyttet Natten vel (vedlegg 3), justeres prisen pr km til 7.670 kr.

Denne avtalen gjelder fra og med sesongen 2008/2009 til og med sesongen 2012/2013, der NFL har opsjon på ytterligere 5 nye år.

Foran hver sesong utnevnes to kontaktpersoner: Én fra NA og én fra NFL.

Denne avtalen er utarbeidet i seks eksemplarer, ett til hver av velforeningene og ett til NA.

Etter sesongen evalueres avtalen i henhold til utført arbeid fra NA med henblikk på forbedring av preparingen dersom det er nødvendig.

Såfremt det skulle oppstå tvister mellom partene med hensyn til gyldigheten eller tolkningen av Avtalen, og for øvrig en hver tvist som måtte oppstå mellom partene i relasjon til Avtalen, skal dette søkes løst ved utenrettslige forhandlinger.

Nesbyen, 1. desember 2008