Bebyggelsesplan for Tverrlia 2, Nes kommune

BEBYGGELSESPLAN FOR TVERRLIA 2, NES KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER

1. INNLEDNING

Avgrensing av området er vist på plankartet med plangrense. Innenfor området er arealene regulert til disse formålene:

  • byggeområde nye hytter H1 – H28, unntatt H23
  • spesialområde friluftsområde F
  • spesialområde private veger Veg 1 – Veg 12
  • spesialområde transformatorstasjon

2. FELLES BESTEMMELSER

Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Utbygger har ansvar for å sette i stand og så til på tomtene etter hveft som utbygginga blir ferdg. Utbygger har ansvar for å sette i stand og så til etter hyert som utbygginga bltr ferdig ellers i feltet. Planutvalget kan palegge reparasjon av uheldige tiltak og inngrep,

2.1 Plankrav

2.1.1 Tekniske planer

Prosjektmaterialet for veg-, vatn-, avløp- og kabelnett skal legges fram for planutvalget for godkjenning før anleggsarbeidet blir starta opp. Prosjektmaterialet skal ha regler for vern og stell av vegetasjonen i anleggsperioden.

3. BYGGEOMRÅDE FOR HYTTER H1 – H28

Etter at planen er godkjent. kan ikke byggeområdene deles i flere tomter enn det planen viser.

3.1 Størrelse, utnytting

Tillatt utnytting med hytte, anneks og uthus på hver tomt er BYA=13%. men ikke over 180 kvm bruksareal. Anneks og uthus kan hver for seg være inntil 20 m2 bruksareal. Hytte, anneks og uthus skal være i en etasje. Kommunen kan godkjenne oppstugu på hytta dersom tomtas beliggenhet, terreng og forholdet til omgivelsene tilsier det. Terrasse kan vasre inntil 20% av hyttas bebygde areal, men ikke større enn 30 m2. Terrasse skal byggeanmeldes.

3.2 Plassering, utforming

Nye hytter skal plasseres over merkepæl som er satt ned på tomta. Plassering på tomta og fasongen på grunnflata ska! være slik at den blir best mulig tilpasset terreng og vegetasjon og slik at grunnmurshøgde og nødvendig oppfylling blir minst mulig. Hovedmøneretning er langs den lengste delen av bygningen og skal som hovedregel være parallel! med terrengkotene på kartet. Uthus og anneks skal plasseres og utformes i nær tilknytning til hytta.

Grunnmurshøgde eller høgde på pillarer må ikke være mer enn 100 cm over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Gesimshøgde over grunnmur må ikke være mer enn 300 cm. Mønehøgde over grunnmur for hovedmøne må ikke være mer enn 500 cm. Der det godkjennes oppstugu må mønehøgde ikke være mer enn 560 cm over grunnmur. Taket skal være saltak med takvinkel 22-30 grader.

Alle nybygg og tilbygg skal tilpasses tradisjonell byggeskikk på stedet når det gjelder hovedform, materialbruk og farger. Laftet tømmer. stav/laft og utvendig villmarkspanel eller lignende skal benyttes. Taktekking skal være torv, naturstein eller tre.

3.3 Tomta

Inngrep på tomta, slik som byggegrop, veg, parkeringsplass og ledningsgrøfter. skal gjøres så skånsomt som mulig for å ta vare på naturpreget. Vegetasjonen skal bevares så langt som råd, særlig i grensa mellom tomtene, jfr. pkt 2.

Det er ikke tillatt å gjerde inn tomta. men et mindre areal inntil 30 kvm rundt inngangspartiet kan gjerdes inn med gjerdetype som er tilpasset byggeskikken i området.

Hver tomt skal ha to parkeringsplasser. For tomter med bratt atkomst kan disse legges ved vegen.

3.4 Vann, avløp, strøm

Nye hytteeiendommer skal koples til felles vannforsyning og offentlig avløpsnett i området.
Kabler for strøm, telefon og kabel-tv skal legges i jordgrøft i eller langs atkomstvegene eller i felles grøft med vann og avløp.

3.5 Dokumentasjon

I samband med Søknad om byggetillatelse skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser plassering av bygninger, atkomst, parkering og tedningsgrøft, dessuten profiler som viser eksisterende og nytt terreng sammen med bygningshøyder, Kommunen kan kreve mer dokumentasjon.

4. SPESIALOMRÅDE

4.1 Private veger og parkering

Samleveiene 1 -11 er regulert til privat veg med 10 meter reguleringsbredde inkludert grøfter. Veg 12 har tilsvarende bredde 8 meter. Nye samle- og atkomstveger skal opparbeides med hensiktsmessige møteplasser innenfor regulert vegbredde. Der skjæring og fylling kommer utenfor regulert vegbredde, blir vegarealet utvidet tiisvarende. Alle veger skal brøytes og gi helårs atkomst til tomtene. Byggegrensene fra senterlinja er 10 meter.

4.2 Friluftsområde F

I friluftsområdene ska! vegetasjonen bevares. Kommersiell skogsdrift er ikke tillatt, men grunneier kan i samråd med kommunen drive plukkhogst innenfor reglene for vemeskogpleie. Det kan opparbeides stier og løyper slik som vist på plankartet gjennom forsiktig rydding og evt. planering. Traseene kan justeres for å få best mulig tilpasning til terreng og vegetasjon. Viktige ski!øyper kan prepareres maskinelt.

Mindre lek- og aktivitetsområde kan opparbeides i samråd med grunneier og hytteeierorganisasjon.

Der ledningstraséer må føres gjennom friluftsområdet, skal de planeres og tilsåes med lokale vegetasjonsarter for å ta vare på naturpreget.

5. ANDRE BESTEMMELSER

Unntak fra reguleringsplanen og disse bestemmelsene kan gjøres av det faste utvalget for plansaker dersom det foreligger særlige grunner, jfr. §7 i plan- og bygningsloven.

Etter at denne bebyggelsesplanen med bestemmelser er vedtatt av kommunen, kan det ikke gjøres privatrettslige avtaler som er i strid med planen eller bestemmelsene.