Avtalen om Tverrlia 4

Etter et nytt styreår med forhandlingsmøter med grunneier Hans Tandberg og hans advokater, har styret i Tverrlia 2 hytteforening og grunneier kommet frem til et forslag til avtale om veirett for grunneier i forbindelse med utbygging av Tverrlia 4. 

Avtalen legges frem for årsmøtet 2014 for avstemming.

Avtaleteksten, slik den foreligger pr 18. august 2014, gjengis i sin helhet under, slik at du som hytteeier kan vurdere hvordan du vil stille deg til dette på årsmøtet i september.

Vi er også åpne for kommentarer og innspill, og finner vi at det er realistisk og fornuftig å forfølge slike innspill videre, vil vi ta det opp med motparten før årsmøtet.

Styret anbefaler årsmøtet å stemme for denne avtalen.

Styrets generelle syn på dette omstridte temaet ble grundig presentert i forkant av forrige årsmøtet, og du kan lese vår redegjørelse her. 


AVTALE

Denne avtale («Avtalen») er inngått den [dato] mellom

(1) Tverrlia 2 hytteforening («Velforeningen»), som hjemmelshaver til eiendommen gnr 56 bnr 577 i Nes kommune («Tverrlia»)

og

(2) Hans Tandberg («Tandberg»), som hjemmelshaver til eiendommen gnr 56 bnr 4 i Nes kommune («Tandbergs eiendom»)

vedrørende rett til adkomst over Tverrlia for nye hyttetomter i Tverrlia 4 oppad begrenset til 30 hyttetomter («Hyttetomtene»).

1. SAKENS BAKGRUNN

Tandberg var grunneier for området som i dag utgjør Tverrlia 2 ved Nesbyen skisenter i Nes kommune, og har stått for utviklingen av dette. Tomtene i Tverrlia 2 er solgt til private, hvorav alle er medlemmer av Velforeningen, som igjen er hjemmelshaver til fellesareal/veitrasé i Tverrlia 2.

Tandberg er i ferd med å utvikle området Tverrlia 4, se bilag 1 til Avtalen.  I kommuneplan av 29.09.2011 er området avsatt til «område for fritidsbebyggelse». I foreliggende reguleringsforslag ligger det inne 24 tomter som er tenkt utnyttet til fritidsbebyggelse. Når reguleringsforslaget er vedtatt, danner reguleringsplanen et tak for antall tomter som er omfattet av Avtalen.

Tandberg mener at Hyttetomtene i Tverrlia 4 allerede har rett til atkomst over eksisterende veitrasé i Tverrlia («Veitraséen»), se kart inntatt som bilag 2 til Avtalen (skravert i rødt). Velforeningen benekter at slik atkomstrett foreligger. Partene har allikevel klart å enes om innholdet i denne Avtalen.

Tandberg har fremmet forslag om at ytterligere område skal inntas som «område for fritidsbebyggelse» i rullerende kommunedelplan. Dersom ny kommuneplan vedtas, og Tandberg for gjennomføring av kommuneplanen eller reguleringsplaner i medhold av denne, anlegger sak om ekspropriasjon for å få veirett over Veitraseén, samtykker partene med dette til at Hyttetomtene skal inngå i rettens vurdering av om inngrepet er «meir til gagn enn til skade», jf oreigningslova § 2

2. VEIRETT

Hyttetomtene i Tverrlia 4, se bilag 1, gis rett til adkomst over Veitraséen, se bilag 2. Dette forutsetter at Tandberg inntar bestemmelse i salgskontrakt for Hyttetomtene som pålegger kjøper en plikt til å melde seg inn i Velforeningen og at den enkelte kjøperen faktisk melder seg inn.

3. KOMPENSASJON

Som kompensasjon for veirett, jf. pkt. 2, betaler Tandberg som forskudd kr. 5 000 per Hyttetomt til Tverrlia innen 14 dager etter oppgjør fra salg av første Hyttetomt. Som samlet kompensasjon for veirett, jf. pkt. 2, betaler Tandberg kr. 15 000 per tomt. Kompensasjonen for den enkelte Hyttetomt, utover ovennevnte forskudd, skal gjøres opp etter hvert som Hyttetomtene er solgt og Tandberg mottar oppgjør fra de respektive kjøperne. Kompensasjonen forfaller til betaling innen 14 dager etter at Tandberg har mottatt oppgjør for den respektive Hyttetomten. Kompensasjon for den enkelte Hyttetomt skal likevel senest betales til Velforeningen som ledd i oppgjøret og hjemmelsoverføringen.

4. INFORMASJON

Partene skal etablere en tett dialog i forbindelse med utvikling av Tverrlia 4. Tandberg skal fortløpende informere Velforeningen om sine planer for utbyggingen og øvrige relevante forhold.

5. BRUKSTID

Utbygning av infrastruktur (vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd) vil begrenses til kun to byggetrinn. Hvert byggetrinn vil maksimalt pågå i 3 måneder fra oppstart. All infrastruktur skal ferdigstilles så raskt som mulig og innen 2 år fra første byggetrinn.

Det skal ikke foregå tyngre anleggstrafikk på veinettet i Tverrlia 2 i vinterferie (uke 7, 8 og 9), påskeferie (Palmelørdag – 2. Påskedag), høstferie (uke 39 og 40) og juleferie (15.12 – 01.01). Det er en forutsetning at all tung anleggstrafikk også søkes begrenset i
juli måned, så langt dette er praktisk mulig herunder gitt værforhold.

6. VEISTANDARD

Tandberg innestår for at veiens standard ikke blir skadelidende som følge av anleggsarbeidet tilknyttet infrastruktur på Tverrlia 4, og han vil fortløpende bekoste og besørge utbedring av eventuelle skader. Ved anleggsperiodens slutt skal veien settes i samme stand som før arbeidet startet.

Dersom Velforeningen ønsker det, skal partene foreta en befaring i forkant og/eller i etterkant av anleggsperioden.

Tandberg påtar seg å gjennomføre støvreduserende tiltak ved behov for å unngå økt belastning som følge av anleggstrafikken.

7. VERNING AV FRIOMRÅDE

Tandberg eller hans rettsetterfølgere plikter å unngå at det etableres hytter på Tverrlia 4 som er nærmere enn 60 meter i luftlinje fra allerede oppførte hytter på Tverrlia 2.

Tandberg vil etterstrebe å plassere alle hytter i Tverrlia 4 så skånsomt så mulig i terrenget, og viser hensyn til allerede etablerte hytter i Tverrlia 2. Vegetasjon vil også bevares så langt det lar seg gjøre.

8. SKILØYPE

På eiendommen gnr 56 bnr 24, se bilag 3 til Avtalen (trasé skravert i sort), skal det til fordel for Velforeningen tinglyses en evigvarende rett for Velforeningen til å besørge og bekoste at det opparbeides skiløype fra Tverrlia 2 som knyttes til den til enhver tid eksisterende felles løypetrasée i Tverrlia. Grunneier har rett til å foreta justeringer i traséene, dersom dette er nødvendig med tiden og utviklingen i området. Velforeningen skal imidlertid få anledning til å uttale seg før de nødvendige justeringer foretas.

9. TVERRLIA 3

Partene er enige om overføring til Velforeningen av veinett og alle friareal i Tverrlia 3, men med unntak av de arealer som er markert rødt på kart vedlagt som bilag 4 til Avtalen. Overdragelsen skal foretas så snart som mulig etter at Avtalen er signert. Fradelingsprosessen og overskjøting skal besørges og bekostes av Velforeningen (Tandberg signerer og medvirker hvor påkrevet). Slik overføring forutsetter at

a) Tandberg opprettholder en ubegrenset veirett over veinettet på Tverrlia 3.
b) Det ikke legges begrensninger på grunneiers rettighet til å benytte og å utvikle de friarealer som forblir Tandbergs eiendom.
c) Grunneiers veirett i Tverrlia 3 på vanlig måte inkluderer eventuelle fremtidige hyttetomter som får en tilknytning og atkomst over veinettet i Tverrlia 3.
d) Grunneier kan legge eventuell infrastruktur i bakken i de friområder som overføres Velforeningen.
e) Velforeningen bevarer alle slike overførte friområder som friområder, og at det ikke skjer noen form for utvikling på disse arealene i Velforeningens regi.

Tverrlia 4 skal innlemmes i Velforeningen på samme vilkår som Tverrlia 3, jf. punkt a-c ovenfor. De friarealer på T4 (som Velforeningen kan velge å overskjøte), er markert med grønt på vedlagte kart som bilag 5.

10. VERNETING

Eventuell rettslig tvist om innholdet i denne Avtalen skal gå for Hallingdal tingrett.

11. AVSLUTNING

Denne Avtalen utstedes i to – 2 – eksemplarer, ett til hver av partene.

Oslo, [dato]
For Tverrlia velforening
Nes, [dato]
Hans Tandberg

Relevante dokumenter

Under finner du lenker til bilag og andre relevante dokumenter for denne avtalen og årsmøtet generelt.

NameSizeHits
Referansedokumenter av historisk interesse

Listene under gir deg en (muligens litt kaotisk) oversikt over alt som ligger i våre filarkiver knyttet til Tverrlia 4 og tidligere årsmøter. Anbefales kun for spesielt interesserte.

NameSizeHits