Innspill til kommunen om arealplanleggingen

Les styrets innspill til kommunen om arealplanlegging.

Tverrlia 2 Hytteforening

Kommunestyret i Nes
v/leder Audun Aasheim og nestleder Asbjørn Lein

SAK 48/06 KOMMUNESTYREMØTE 12.04.07
Vi viser til brev til NES KOMMUNE, Teknisk etat datert 05.03.2007 fra Hans Tandberg v/DBC arkitektur as, vedrørende INNSPILL TIL AREALDELEN AV KOMMUNEPLAN.

Slik det fremgår av kommunens hjemmesider, skal dette som sak nr. 48/06 drøftes forut for den ordinære sakslisten i kommunestyremøtet i Nes torsdag 12.04.07. Vi vil av den grunn gjerne komme med noen tilleggsopplysninger under.

Tverrlia 2 Hytteforening, ORG 987 689 277, er hjemmelshaver til felles veier samt friarealet som ligger innenfor reguleringsplanen Tverrlia 2. Vår eiendom grenser derved til område A, som Hans Tandberg ønsker tatt med som byggeområde i den reviderte arealdelen.

Vi kan ikke ut fra den mottatte dokumentasjonen, se hvor det er planlagt adkomst til byggeområdet. Det synes likevel som om Hans Tandberg og ABC arkitektur as har tenkt å benytte eksisterende adkomstvei gjennom Tverrlia 2.

For at alle parter skal være kjent med vårt standpunkt, vil Tverrlia 2 Hytteforening påpeke at det ikke under noen omstendighet, vil være aktuelt å akseptere at våre veier i Tverrlia 2 benyttes til dette formålet.

I forbindelse med overskjøtingen fra Hans Tandberg til Tverrlia 2 Hytteforening, var dette også et forhold som ble gjort helt klart for Hans Tandberg og hans advokat.

Vi er ellers overbevist om at arealplanleggerne både i ABC arkitektur, og ikke minst i Nes kommune, kan fremskaffe et langt bedre forslag enn det som nå er lagt til grunn for det planlagte byggeområdet.

Avslutningsvis mener vi det ville være naturlig om hytteforeningen, både som nærmeste nabo og grunneier, ble en del av den videre planprosessen.

Oslo, 11.04.07

Med vennlig hilsen
Aslak Hagen
styreleder Tverrlia 2 Hytteforening
Kopi:

  • Nes kommune, servictorget
  • Nes kommune, v/plansjef Kjell Larsen
  • Styret i Tverrlia 2 Hytteforening